Talált 486 Eredmények: Oikou

 • kai eipen kurioV tw abram exelqe ek thV ghV sou kai ek thV suggeneiaV sou kai ek tou oikou tou patroV sou eiV thn ghn hn an soi deixw (Gênesis 12, 1)

 • kai panteV oi andreV tou oikou autou kai oi oikogeneiV kai oi argurwnhtoi ex allogenwn eqnwn perietemen autouV (Gênesis 17, 27)

 • ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan (Gênesis 19, 10)

 • touV de andraV touV ontaV epi thV quraV tou oikou epataxan aorasia apo mikrou ewV megalou kai pareluqhsan zhtounteV thn quran (Gênesis 19, 11)

 • egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep' eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin (Gênesis 20, 13)

 • kurioV o qeoV tou ouranou kai o qeoV thV ghV oV elaben me ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV hV egenhqhn oV elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autoV apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou isaak ekeiqen (Gênesis 24, 7)

 • kai eipen moi kurioV w euhresthsa enantion autou autoV apostelei ton aggelon autou meta sou kai euodwsei thn odon sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ek thV fulhV mou kai ek tou oikou tou patroV mou (Gênesis 24, 40)

 • eiselqwn de laban hreunhsen eiV ton oikon leiaV kai ouc euren kai exelqwn ek tou oikou leiaV hreunhsen ton oikon iakwb kai en tw oikw twn duo paidiskwn kai ouc euren eishlqen de kai eiV ton oikon rachl (Gênesis 31, 33)

 • kai oti hreunhsaV panta ta skeuh mou ti eureV apo pantwn twn skeuwn tou oikou sou qeV wde enantion twn adelfwn mou kai twn adelfwn sou kai elegxatwsan ana meson twn duo hmwn (Gênesis 31, 37)

 • ton te emmwr kai sucem ton uion autou apekteinan en stomati macairaV kai elabon thn dinan ek tou oikou tou sucem kai exhlqon (Gênesis 34, 26)

 • elaben de hsau taV gunaikaV autou kai touV uiouV kai taV qugateraV kai panta ta swmata tou oikou autou kai panta ta uparconta kai panta ta kthnh kai panta osa ekthsato kai osa periepoihsato en gh canaan kai eporeuqh ek ghV canaan apo proswpou iakwb tou adelfou autou (Gênesis 36, 6)

 • kai euren iwshf carin enantion tou kuriou autou euhrestei de autw kai katesthsen auton epi tou oikou autou kai panta osa hn autw edwken dia ceiroV iwshf (Gênesis 39, 4)


“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina