1. kai egenhqh wV sunetelesen salwmwn oikodomein ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai pasan thn pragmateian salwmwn osa hqelhsen poihsai

2. kai wfqh kurioV tw salwmwn deuteron kaqwV wfqh en gabawn

3. kai eipen proV auton kurioV hkousa thV fwnhV thV proseuchV sou kai thV dehsewV sou hV edehqhV enwpion emou pepoihka soi kata pasan thn proseuchn sou hgiaka ton oikon touton on wkodomhsaV tou qesqai to onoma mou ekei eiV ton aiwna kai esontai oi ofqalmoi mou ekei kai h kardia mou pasaV taV hmeraV

4. kai su ean poreuqhV enwpion emou kaqwV eporeuqh dauid o pathr sou en osiothti kardiaV kai en euquthti kai tou poiein kata panta a eneteilamhn autw kai ta prostagmata mou kai taV entolaV mou fulaxhV

5. kai anasthsw ton qronon thV basileiaV sou epi israhl eiV ton aiwna kaqwV elalhsa tw dauid patri sou legwn ouk exarqhsetai soi anhr hgoumenoV en israhl

6. ean de apostrafenteV apostrafhte umeiV kai ta tekna umwn ap' emou kai mh fulaxhte taV entolaV mou kai ta prostagmata mou a edwken mwushV enwpion umwn kai poreuqhte kai douleushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

7. kai exarw ton israhl apo thV ghV hV edwka autoiV kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou aporriyw ek proswpou mou kai estai israhl eiV afanismon kai eiV lalhma eiV pantaV touV laouV

8. kai o oikoV outoV o uyhloV paV o diaporeuomenoV di' autou eksthsetai kai suriei kai erousin eneka tinoV epoihsen kurioV outwV th gh tauth kai tw oikw toutw

9. kai erousin anq' wn egkatelipon kurion qeon autwn oV exhgagen touV pateraV autwn ex aiguptou ex oikou douleiaV kai antelabonto qewn allotriwn kai prosekunhsan autoiV kai edouleusan autoiV dia touto ephgagen kurioV ep' autouV thn kakian tauthn [9a] tote anhgagen salwmwn thn qugatera faraw ek polewV dauid eiV oikon autou on wkodomhsen eautw en taiV hmeraiV ekeinaiV

10. eikosi eth en oiV wkodomhsen salwmwn touV duo oikouV ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV

11. ciram basileuV turou antelabeto tou salwmwn en xuloiV kedrinoiV kai en xuloiV peukinoiV kai en crusiw kai en panti qelhmati autou tote edwken o basileuV tw ciram eikosi poleiV en th gh th galilaia

12. kai exhlqen ciram ek turou kai eporeuqh eiV thn galilaian tou idein taV poleiV aV edwken autw salwmwn kai ouk hresan autw

13. kai eipen ti ai poleiV autai aV edwkaV moi adelfe kai ekalesen autaV orion ewV thV hmeraV tauthV

14. kai hnegken ciram tw salwmwn ekaton kai eikosi talanta crusiou

26. kai naun uper ou epoihsen o basileuV salwmwn en gasiwngaber thn ousan ecomenhn ailaq epi tou ceilouV thV escathV qalasshV en gh edwm

27. kai apesteilen ciram en th nhi twn paidwn autou andraV nautikouV elaunein eidotaV qalassan meta twn paidwn salwmwn

28. kai hlqon eiV swfhra kai elabon ekeiqen crusiou ekaton kai eikosi talanta kai hnegkan tw basilei salwmwn

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina