1. peri men gar thV diakoniaV thV eiV touV agiouV perisson moi estin to grafein umin

2. oida gar thn proqumian umwn hn uper umwn kaucwmai makedosin oti acaia pareskeuastai apo perusi kai o ex umwn zhloV hreqisen touV pleionaV

3. epemya de touV adelfouV ina mh to kauchma hmwn to uper umwn kenwqh en tw merei toutw ina kaqwV elegon pareskeuasmenoi hte

4. mhpwV ean elqwsin sun emoi makedoneV kai eurwsin umaV aparaskeuastouV kataiscunqwmen hmeiV ina mh legwmen umeiV en th upostasei tauth thV kauchsewV

5. anagkaion oun hghsamhn parakalesai touV adelfouV ina proelqwsin eiV umaV kai prokatartiswsin thn prokathggelmenhn eulogian umwn tauthn etoimhn einai outwV wV eulogian kai mh wsper pleonexian

6. touto de o speirwn feidomenwV feidomenwV kai qerisei kai o speirwn ep eulogiaiV ep eulogiaiV kai qerisei

7. ekastoV kaqwV proaireitai th kardia mh ek luphV h ex anagkhV ilaron gar dothn agapa o qeoV

8. dunatoV de o qeoV pasan carin perisseusai eiV umaV ina en panti pantote pasan autarkeian econteV perisseuhte eiV pan ergon agaqon

9. kaqwV gegraptai eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna

10. o de epicorhgwn sperma tw speironti kai arton eiV brwsin corhghsai kai plhqunai ton sporon umwn kai auxhsai ta gennhmata thV dikaiosunhV umwn

11. en panti ploutizomenoi eiV pasan aplothta htiV katergazetai di hmwn eucaristian tw qew

12. oti h diakonia thV leitourgiaV tauthV ou monon estin prosanaplhrousa ta usterhmata twn agiwn alla kai perisseuousa dia pollwn eucaristiwn tw qew

13. dia thV dokimhV thV diakoniaV tauthV doxazonteV ton qeon epi th upotagh thV omologiaV umwn eiV to euaggelion tou cristou kai aplothti thV koinwniaV eiV autouV kai eiV pantaV

14. kai autwn dehsei uper umwn epipoqountwn umaV dia thn uperballousan carin tou qeou ef umin

15. cariV de tw qew epi th anekdihghtw autou dwrea

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina