1. Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina, pa reèe: "Muško sam èedo stekla pomoæu Jahve!"

2. Poslije rodi Abela, brata Kajinova; Abel postane stoèar, a Kajin zemljoradnik.

3. I jednoga dana Kajin prinese Jahvi žrtvu od zemaljskih plodova.

4. A prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu,

5. a na Kajina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Stoga se Kajin veoma razljuti i lice mu se namrgodi.

6. I Jahve reèe Kajinu: "Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgoðeno?

7. Jer ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš. A ne radiš li pravo, grijeh ti je kao zvijer na pragu što na te vreba; još mu se možeš oduprijeti."

8. Kajin pak reèe svome bratu Abelu: "Hajdemo van!" I našavši se na polju, Kajin skoèi na brata Abela te ga ubi.

9. Potom Jahve zapita Kajina: "Gdje ti je brat Abel?" "Ne znam", odgovori. "Zar sam ja èuvar brata svoga?"

10. Jahve nastavi: "Što si uèinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni vièe.

11. Stoga budi proklet na zemlji koja je rastvorila usta da proguta s ruke tvoje krv brata tvoga!

12. Obraðivat æeš zemlju, ali ti više neæe davati svoga roda. Vjeèni æeš skitalica na zemlji biti!"

13. A Kajin reèe Jahvi: "Kazna je moja odviše teška da se snosi.

14. Evo me tjeraš danas s plodnoga tla; moram se skrivati od tvoga lica i biti vjeèni lutalac na zemlji - tko me god naðe, može me ubiti."

15. A Jahve mu reèe: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu æe se izvršiti!" I Jahve stavi znak na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije.

16. Kajin ode ispred lica Jahvina u zemlju Nod, istoèno od Edena, i ondje se nastani.

17. Kajin pozna svoju ženu te ona zaèe i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok.

18. Henoku se rodio Irad, a od Irada potekao Mehujael; od Mehujaela poteèe Metušael, od Metušaela Lamek.

19. Lamek uzme dvije žene. Jedna se zvala Ada, a druga Sila.

20. Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom.

21. Bratu mu bijaše ime Jubal. On je praotac svih koji sviraju na liru i sviralu.

22. Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i željezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaše ime Naama.

23. Lamek prozbori svojim ženama: "Ada i Sila, glas moj poslušajte! Žene Lamekove, èujte mi besjedu: Èovjeka sam ubio jer me ranio i dijete jer me udarilo.

24. Ako æe Kajin biti osveæen sedmerostruko, Lamek æe sedamdeset i sedam puta!"

25. Adam pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. Reèe ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin."

26. Šetu se rodi sin, komu on nadjenu ime Enoš. Tada se poèelo zazivati ime Jahvino.

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina