12. kai exhnegken h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq' omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai eiden o qeoV oti kalon

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina