1. epeita dia dekatessarwn etwn palin anebhn eiV ierosoluma meta barnaba sumparalabwn kai titon

2. anebhn de kata apokaluyin kai aneqemhn autoiV to euaggelion o khrussw en toiV eqnesin kat idian de toiV dokousin mhpwV eiV kenon trecw h edramon

3. all oude titoV o sun emoi ellhn wn hnagkasqh peritmhqhnai

4. dia de touV pareisaktouV yeudadelfouV oitineV pareishlqon kataskophsai thn eleuqerian hmwn hn ecomen en cristw ihsou ina hmaV katadoulwswntai

5. oiV oude proV wran eixamen th upotagh ina h alhqeia tou euaggeliou diameinh proV umaV

6. apo de twn dokountwn einai ti opoioi pote hsan ouden moi diaferei proswpon qeoV anqrwpou ou lambanei emoi gar oi dokounteV ouden prosaneqento

7. alla tounantion idonteV oti pepisteumai to euaggelion thV akrobustiaV kaqwV petroV thV peritomhV

8. o gar energhsaV petrw eiV apostolhn thV peritomhV enhrghsen kai emoi eiV ta eqnh

9. kai gnonteV thn carin thn doqeisan moi iakwboV kai khfaV kai iwannhV oi dokounteV stuloi einai dexiaV edwkan emoi kai barnaba koinwniaV ina hmeiV eiV ta eqnh autoi de eiV thn peritomhn

10. monon twn ptwcwn ina mnhmoneuwmen o kai espoudasa auto touto poihsai

11. ote de hlqen petroV eiV antioceian kata proswpon autw antesthn oti kategnwsmenoV hn

12. pro tou gar elqein tinaV apo iakwbou meta twn eqnwn sunhsqien ote de hlqon upestellen kai afwrizen eauton foboumenoV touV ek peritomhV

13. kai sunupekriqhsan autw kai oi loipoi ioudaioi wste kai barnabaV sunaphcqh autwn th upokrisei

14. all ote eidon oti ouk orqopodousin proV thn alhqeian tou euaggeliou eipon tw petrw emprosqen pantwn ei su ioudaioV uparcwn eqnikwV zhV kai ouk ioudaikwV ti ta eqnh anagkazeiV ioudaizein

15. hmeiV fusei ioudaioi kai ouk ex eqnwn amartwloi

16. eidoteV oti ou dikaioutai anqrwpoV ex ergwn nomou ean mh dia pistewV ihsou cristou kai hmeiV eiV criston ihsoun episteusamen ina dikaiwqwmen ek pistewV cristou kai ouk ex ergwn nomou dioti ou dikaiwqhsetai ex ergwn nomou pasa sarx

17. ei de zhtounteV dikaiwqhnai en cristw eureqhmen kai autoi amartwloi ara cristoV amartiaV diakonoV mh genoito

18. ei gar a katelusa tauta palin oikodomw parabathn emauton sunisthmi

19. egw gar dia nomou nomw apeqanon ina qew zhsw

20. cristw sunestaurwmai zw de ouketi egw zh de en emoi cristoV o de nun zw en sarki en pistei zw th tou uiou tou qeou tou agaphsantoV me kai paradontoV eauton uper emou

21. ouk aqetw thn carin tou qeou ei gar dia nomou dikaiosunh ara cristoV dwrean apeqanen





“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina