1. kai hsucasen mardocaioV en th aulh meta gabaqa kai qarra twn duo eunoucwn tou basilewV twn fulassontwn thn aulhn

2. hkousen te autwn touV logismouV kai taV merimnaV autwn exhreunhsen kai emaqen oti etoimazousin taV ceiraV epibalein artaxerxh tw basilei kai upedeixen tw basilei peri autwn

3. kai exhtasen o basileuV touV duo eunoucouV kai omologhsanteV aphcqhsan

4. kai egrayen o basileuV touV logouV toutouV eiV mnhmosunon kai mardocaioV egrayen peri twn logwn toutwn

5. kai epetaxen o basileuV mardocaiw qerapeuein en th aulh kai edwken autw domata peri toutwn

6. kai hn aman amadaqou bougaioV endoxoV enwpion tou basilewV kai ezhthsen kakopoihsai ton mardocaion kai ton laon autou uper twn duo eunoucwn tou basilewV

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina