Gefunden 115 Ergebnisse für: Josip

 • Ali kad mu ispripovjediše sve što im je Josip rekao i kad vidje kola što ih je Josip poslao da ga prevezu, duh njihova oca Jakova oživje. (Knjiga Postanka 45, 27)

 • "Dosta", reèe Izrael. "Sin moj Josip još je živ! Moram poæi i vidjeti ga prije nego umrem." (Knjiga Postanka 45, 28)

 • Ja æu siæi u Egipat s tobom i sam æu te vratiti ovamo; a Josip æe ti svojom rukom oèi zaklopiti." (Knjiga Postanka 46, 4)

 • Sinovi Jakovljeve žene Rahele: Josip i Benjamin. (Knjiga Postanka 46, 19)

 • Josip upregne svoja kola i zaputi se u Gošen - u susret svome ocu Izraelu. Stupivši preda nj, pade mu oko vrata i dugo je tako plakao. (Knjiga Postanka 46, 29)

 • Zatim Josip reèe svojoj braæi i oèevoj obitelji: "Otiæi æu i obavijestiti faraona; reæi æu mu: 'Moja braæa i obitelj moga oca, koji su bili u zemlji kanaanskoj, došli su k meni. (Knjiga Postanka 46, 31)

 • Ode, dakle, Josip te obavijesti faraona: "Moj otac i moja braæa stigoše sa svojim ovcama i govedima i sa svime što imaju iz zemlje kanaanske, i eno ih u gošenskom kraju." (Knjiga Postanka 47, 1)

 • Josip onda dovede svoga oca Jakova faraonu. Jakov blagoslovi faraona. (Knjiga Postanka 47, 7)

 • Tako Josip nastani svoga oca i svoju braæu davši im u vlasništvo najljepši kraj egipatske zemlje, u kraju Ramsesovu, kako je faraon naredio. (Knjiga Postanka 47, 11)

 • A Josip opskrbi hranom svoga oca, svoju braæu i svu oèevu obitelj sve do najmanjega. (Knjiga Postanka 47, 12)

 • Josip pobra sav novac što se nalazio u zemlji egipatskoj i zemlji kanaanskoj u zamjenu za žito koje se prodavalo i odnese novac u faraonov dvor. (Knjiga Postanka 47, 14)

 • Josip odgovori: "Predajte svoju stoku pa æu vam dati žita u zamjenu za stoku kad je novca nestalo." (Knjiga Postanka 47, 16)


“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina