Gefunden 115 Ergebnisse für: Josip

 • Josip i Azarja biše natjerani u bijeg i gonjeni sve do judejskih meða. Palo je u taj dan meðu izraelskim narodom oko dvije tisuæe ljudi. (Prva knjiga o Makabejcima 5, 60)

 • A je li se ipak rodio èovjek kao Josip? Voða braæi svojoj, potpora narodu svojem. Kosti su mu posjeæene. (Knjiga Sirahova 49, 15)

 • "Sine èovjeèji, uzmi drvo i napiši na njemu: 'Juda i sinovi Izraelovi, njegovi saveznici!' Onda uzmi drugo drvo i napiši na njemu: 'Josip - drvo Efrajimovo - i sav dom Izraelov, njegov saveznik.' (Ezekiel 37, 16)

 • Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. (Evanðelje po Mateju 1, 16)

 • A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. (Evanðelje po Mateju 1, 19)

 • Kad se Josip probudi oda sna, uèini kako mu naredi anðeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. (Evanðelje po Mateju 1, 24)

 • Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braæa Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? (Evanðelje po Mateju 13, 55)

 • Uveèer doðe neki bogat èovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijaše uèenik Isusov. (Evanðelje po Mateju 27, 57)

 • Josip uze tijelo, povi ga u èisto platno (Evanðelje po Mateju 27, 59)

 • doðe Josip iz Arimateje, ugledan vijeænik, koji takoðer isèekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uðe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. (Evanðelje po Marku 15, 43)

 • Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata. (Evanðelje po Marku 15, 46)

 • k djevici zaruèenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. (Evanðelje po Luki 1, 27)


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina