Gefunden 115 Ergebnisse für: Josip

 • Tako su oni dovodili svoju stoku Josipu, a Josip im davaše kruh u zamjenu za konje, za sitnu i krupnu stoku i za magarad. Tako ih je one godine opskrbljivao kruhom u zamjenu za sve njihovo blago. (Knjiga Postanka 47, 17)

 • Tako Josip steèe faraonu u posjed sve egipatske oranice, jer je svaki Egipæanin, kako ih pritisnu glad, prodao svoje njive. Tako je zemlja postala faraonovo vlasništvo, (Knjiga Postanka 47, 20)

 • Onda Josip reèe svijetu: "Buduæi da sam danas za faraona prekupio i vas i vašu zemlju, evo vam sjeme pa zasijte zemlju. (Knjiga Postanka 47, 23)

 • Tako Josip napravi za Egipat zemljišni zakon koji i danas vrijedi: petina pripada faraonu; jedino sveæenièka imanja nisu prešla faraonu. (Knjiga Postanka 47, 26)

 • Kad Jakovu rekoše: "Evo ti je došao sin Josip", Izrael skupi svoje snage i sjede na postelju. (Knjiga Postanka 48, 2)

 • Josip odgovori svome ocu: "Sinovi su to moji koje mi je Bog dao ovdje." "Dovedi mi ih da ih blagoslovim", reèe. (Knjiga Postanka 48, 9)

 • Josip ih tada skine s njegovih koljena i duboko se, sve do zemlje, nakloni. (Knjiga Postanka 48, 12)

 • Nato ih uze Josip obojicu - Efrajima svojom desnicom, Izraelu nalijevo, a Manašea svojom ljevicom, Izraelu nadesno - te ih k njemu primaèe. (Knjiga Postanka 48, 13)

 • Kad je Josip vidio da je njegov otac položio desnicu na Efrajimovu glavu, njegovim se oèima to uèini krivo; zato posegne za rukom svoga oca da je pomakne s Efrajimove glave na glavu Manašeovu. (Knjiga Postanka 48, 17)

 • "Ne tako, oèe moj," reèe Josip svome ocu, "jer ovo je prvoroðenac; zato stavi desnicu na njegovu glavu!" (Knjiga Postanka 48, 18)

 • Josip je stablo plodno, plodno stablo kraj izvora, grane svoje grana preko zida. (Knjiga Postanka 49, 22)

 • Josip se baci na oca, suzama mu oblije lice, izljubi ga. (Knjiga Postanka 50, 1)


“Os talentos de que fala o Evangelho são os cinco sentidos, a inteligência e a vontade. Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina