1. Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što èusmo da ne bismo promašili.

2. Jer ako je rijeè po anðelima izreèena bila èvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaæu,

3. kako li æemo mi umaæi ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je poèeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji,

4. a suposvjedoèio Bog znamenjima i èudesima, najrazlièitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.

5. Nije doista anðelima podložio buduæi svijet o kojem govorimo.

6. Netko negdje posvjedoèi: Što je èovjek da ga se spominješ, sin èovjeèji te ga pohaðaš.

7. Ti ga tek za malo uèini manjim od anðela, slavom i èasti njega ovjenèa,

8. njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,

9. ali Njega, za malo manjeg od anðela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i èasti ovjenèana da milošæu Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.

10. Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede Poèetnika njihova spasenja.

11. Ta i Posvetitelj i posveæeni - svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braæom,

12. kad veli: Braæi æu svojoj naviještat ime tvoje, hvalit æu te usred zbora.

13. I još: Ja æu se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.

14. Pa buduæi da djeca imaju zajednièku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smræu obeskrijepi onoga koji imaše moæ smrti, to jest ðavla,

15. pa oslobodi one koji - od straha pred smræu - kroza sav život bijahu podložni ropstvu.

16. Ta ne zauzima se dašto za anðele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.

17. Stoga je trebalo da u svemu postane braæi slièan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki sveæenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.

18. Doista, u èemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoæi.

“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina