1. Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošæu Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.

2. Punina vam milosti i mira po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega!

3. Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošæu, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.

4. Time smo obdareni dragocjenim, najveæim obeæanjima da po njima postanete zajednièari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

5. Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošæu spoznaje,

6. spoznanjem uzdržljivost, uzdržljivošæu postojanost, postojanošæu pobožnost,

7. pobožnošæu bratoljublje, bratoljubljem ljubav.

8. Jer ako to imate i u tom napredujete, neæete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista.

9. A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je oèišæen od svojih prijašnjih grijeha.

10. Zato, braæo, to revnije uznastojte uèvrstiti svoj poziv i izabranje: to èineæi - ne, neæete posrnuti nikada!

11. Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

12. Zato æu vas uvijek na to podsjeæati premda to znate i utvrðeni ste u primljenoj istini.

13. Pravo je, mislim, da vas dok sam u ovom šatoru, budim opomenom,

14. svjestan da æu brzo napustiti svoj šator, kako mi i Gospodin naš Isus Krist oèitova.

15. A pobrinut æu se da se i nakon mojeg izlaska uvijek toga sjeæate.

16. Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeæi izmudrene prièe, nego kao oèevici njegova velièanstva.

17. Od Oca je doista primio èast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!

18. Taj glas, koji s neba dopiraše, èusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

19. Tako nam je potvrðena proroèka rijeè te dobro èinite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

20. Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumaèiti samovoljno

21. jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina