1. Onda Tobija pozva Rafaela i reèe mu:

2. "Brate Azarja, uzmi sa sobom jednog slugu i dvije deve pa idi Gabaelu u Rages koji se nalazi u Mediji: uzmi od njega novac pa dovedi i njega na pir,

3. jer me Raguel zaklinjao da ne odlazim.

4. Znaš da moj otac broji dane, pa budem li se mnogo zadržavao, bit æe zabrinut veoma."

5. Tada Rafael ode. Provede noæ u Gabaela i dade mu obveznicu. Gabael izvuèe zapeèaæene vreæice te mu ih izruèi.

6. Brzo se krenuše obojica i doðoše na pir. Tobija blagoslovi svoju ženu.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina