1. moje potpore i moga okrilja.

2. A sada æu ti otkriti istinu. Evo: još æe tri kralja ustati za Perziju: èetvrti æe biti bogatiji od svih ostalih, pa kad se zbog svoga bogatstva osili, sve æe podiæi protiv kraljevstva grèkoga.

3. Ustat æe junaèki kralj, vladat æe silnom moæu i èiniti što ga bude volja.

4. A èim se ustane, njegovo æe se kraljevstvo raspasti i bit æe razdijeljeno na èetiri vjetra nebeska, ali ne meðu njegove potomke; i neæe više biti tako moæno kao za njegove vladavine, jer æe njegovo kraljevstvo biti razoreno i predano drugima, a ne njima.

5. Kralj æe Juga postati moæan; jedan æe od njegovih zapovjednika biti moæniji od njega i zavladat æe veæom moæu nego što je njegova.

6. Nekoliko godina kasnije oni æe se udružiti, a kæi kralja Juga doæi æe kralju Sjevera da sklope ugovor. Ali ona tim neæe saèuvati snagu svoje mišice i njezino se potomstvo neæe održati: bit æe predana ona, i njezina pratnja, i njezino dijete, i njezin pomagaè u tim vremenima.

7. No jedan æe se izdanak njezina korijena podiæi na njezino mjesto, navalit æe na vojsku, prodrijet æe u tvrðavu kralja Sjevera, postupati s njima po miloj volji i pobijediti ih.

8. Pa i njihove bogove, njihove kipove i njihovo dragocjeno suðe, srebrno i zlatno, odnijet æe kao plijen u Egipat. Nekoliko godina bit æe jaèi od kralja Sjevera,

9. koji æe onda prodrijeti u kraljevstvo kralja Juga, odakle æe se vratiti u svoju zemlju.

10. Ali æe se onda njegovi sinovi naoružati, skupit æe silnu vojsku, odluèno æe navaliti i poput poplave proæi, zatim æe se opet zametnuti rat sve do njegove utvrde.

11. Tada æe se kralj Juga razgnjeviti i zavojštiti na kralja Sjevera; podiæi æe silnu vojsku i nadvladati vojsku njegovu.

12. Mnoštvo æe biti uništeno, a on æe se zbog toga uzoholiti; pobit æe desetke tisuæa, ali se neæe održati:

13. kralj æe Sjevera opet diæi vojsku veæu nego prije, i poslije nekoliko godina navalit æe s velikom, dobro opremljenom vojskom.

14. U to vrijeme mnogi æe se podiæi protiv kralja Juga; ustat æe i nasilnici iz tvog naroda da se ispuni viðenje, ali æe propasti.

15. Doæi æe kralj Sjevera: podiæi æe nasipe da zauzme jedan utvrðeni grad. Mišice Juga neæe odoljeti, pa ni izabrane èete neæe imati snage da se odupru.

16. Onaj æe navaliti protiv njega i uèinit æe s njime kako mu se prohtije - nitko mu se neæe oprijeti: zaustavit æe se u Divoti, uništenje je u njegovim rukama.

17. Èvrsto odluèivši da se pošto-poto domogne svega njegova kraljevstva, sklopit æe s njim ugovor dajuæi mu jednu kæer za ženu da ga upropasti, ali mu neæe uspjeti, neæe se to zbiti.

18. Zatim æe se okrenuti prema otocima i mnoge æe osvojiti, ali æe jedan zapovjednik dokrajèiti tu sramotu, sramotu mu sramotom vratiti.

19. Brže æe nagnuti prema utvrdama svoje zemlje, ali æe posrnuti, pasti, više ga neæe biti.

20. Na njegovo æe mjesto doæi jedan koji æe u diku kraljevstva poslati poreznika, ali æe u kratko vrijeme poginuti bez gnjeva i boja.

21. Na njegovo æe se mjesto uzdiæi nitkov kome ne pripada kraljevska èast. Ali on æe iznenada doæi i spletkama se domoæi kraljevstva.

22. Pred njim æe biti preplavljene i skršene navalne snage i sam knez Saveza.

23. Unatoè sporazumu s njime, izdajnièki æe navaliti i svladati ga s malo ljudi.

24. Iznenada æe upasti u bogate pokrajine i postupat æe kako nisu postupali njegovi oèevi ni oèevi njegovih otaca, rasipajuæi meðu svoje plijen, pljaèku i bogatstvo, smišljat æe osnove protiv tvrdih gradova, ali samo za neko vrijeme.

25. Pokrenut æe, s velikom vojskom, svoju snagu i hrabrost protiv kralja Juga. Kralj Juga krenut æe u rat s mnogom i moænom vojskom, ali neæe izdržati, jer æe se protiv njega skovati spletke.

26. I oni koji jeðahu za njegovim stolom skršit æe ga: njegova æe vojska biti uništena i mnogi æe posjeèeni popadati.

27. Oba æe kralja smišljati zlo; sjedeæi za istim stolom, govorit æe laži jedan drugome: ali neæe uspjeti, jer je svršetak odložen do odreðenog vremena.

28. Vratit æe se on u svoju zemlju s velikim blagom; srcem protiv svetoga Saveza, uèinit æe svoje i vratiti se u svoju zemlju.

29. U odreðeno vrijeme opet æe krenuti protiv Juga, ali sada neæe biti kao prvi put.

30. Kitimski æe brodovi navaliti na njega, i on æe se uplašiti. Vratit æe se, bjesnjeti protiv svetoga Saveza i opet æe se sporazumjeti s onima koji napustiše sveti Savez.

31. Èete æe njegove doæi i oskvrnuti svetište-tvrðu, dokinut' svagdašnju žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši.

32. Svojim æe spletkama navesti na otpad one koji se ogrešuju o Savez, ali ljudi koji ljube Boga ostat æe postojani i vršit æe svoje.

33. Umnici u narodu pouèavat æe mnoštvo, ali æe ih jedno vrijeme zatirati maèem i ognjem, izgnanstvom i pljaèkanjem.

34. Dok ih budu zatirali, samo æe im nekolicina pomagati, a mnogi æe im se pridružiti prijevarno.

35. Od umnika neki æe pasti, da se prokušaju, probrani, èisti do vremena svršetka, jer još nije došlo odreðeno vrijeme.

36. Kralj æe raditi što god mu se prohtije, uznoseæi i uzdižuæi sebe iznad svih bogova: protiv Boga nad bogovima govorit æe hule i uspijevat æe dok se gnjev ne navrši - jer ono što je odreðeno, to æe se ispuniti.

37. Neæe mariti za bogove svojih otaca ni za Miljenika ženÄa niti za kojega drugog boga: samog æe sebe izdizati iznad sviju.

38. Mjesto njih èastit æe boga tvrðava, boga koga nisu poznavali njegovi oèevi, èastiti ga zlatom i srebrom, dragim kamenjem i drugim dragocjenostima.

39. Navalit æe na tvrðave gradova pomoæu stranog boga: one koji njega priznaju obasut æe poèastima i dat æe im vlast nad mnoštvom i dijelit æe im zemlju za nagradu.

40. U vrijeme svršetka kralj æe se Juga zaratiti s njime; kralj æe Sjevera navaliti na nj svojim kolima, svojim konjanicima i svojim mnogim brodovima. Provalit æe u zemlje i proæi njima poput poplave.

41. Prodrijet æe u Divotu i mnogi æe pasti. Njegovim æe rukama izmaæi Edom i Moab i glavnina sinova Amonovih.

42. Pružit æe svoju ruku za zemljama: Egipat mu neæe izmaæi.

43. On æe se domoæi zlatnog i srebrnog blaga i svih dragocjenosti Egipta. Pratit æe ga Libijci i Etiopljani.

44. Ali æe ga uznemiriti vijesti s istoka i sa sjevera te æe poæi vrlo gnjevan da uništi i zatre mnoštvo.

45. Postavit æe svoje dvorske šatore izmeðu mora i Svete gore Divote. Ali æe i njemu doæi kraj, i nitko mu neæe pomoæi.

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina