1. kai en tw eniautw tw prwtw kurou tou basilewV eipen moi eniscusai kai andrizesqai

2. kai nun hlqon thn alhqeian upodeixai soi idou treiV basileiV anqesthkasin en th persidi kai o tetartoV plouthsei plouton megan para pantaV kai en tw katiscusai auton en tw ploutw autou epanasthsetai panti basilei ellhnwn

3. kai sthsetai basileuV dunatoV kai kurieusei kurieiaV pollhV kai poihsei kaqwV an boulhtai

4. kai en tw anasthnai auton suntribhsetai h basileia autou kai merisqhsetai eiV touV tessaraV anemouV tou ouranou ou kata thn alkhn autou oude kata thn kurieian autou hn edunasteuse oti apostaqhsetai h basileia autou kai eterouV didaxei tauta

5. kai eniscusei basileian aiguptou kai eiV ek twn dunastwn katiscusei auton kai dunasteusei dunasteia megalh h dunasteia autou

6. kai eiV sunteleian eniautwn axei autouV kai eiseleusetai basileuV aiguptou eiV thn basileian thn borra poihsasqai sunqhkaV kai ou mh katiscush oti o braciwn autou ou sthsei iscun kai o braciwn autou narkhsei kai twn sumporeuomenwn met' autou kai menei eiV wraV

7. kai anasthsetai futon ek thV rizhV autou kaq' eauton kai hxei epi thn dunamin autou en iscui autou basileuV borra kai poihsei tarachn kai katiscusei

8. kai touV qeouV autwn katastreyei meta twn cwneutwn autwn kai touV oclouV autwn meta twn skeuwn twn epiqumhmatwn autwn to argurion kai to crusion en aicmalwsia apoisousin eiV aigupton kai estai etoV basilei borra

9. kai eiseleusetai eiV basileian aiguptou hmeraV kai epistreyei epi thn ghn autou

10. kai o uioV autou kai ereqisqhsetai kai sunaxei sunagwghn oclou pollou kai eiseleusetai kat' authn katasurwn pareleusetai kai epistreyei kai paroxunqhsetai epi polu

11. kai orgisqhsetai basileuV aiguptou kai polemhsei meta basilewV borra kai paradoqhsetai h sunagwgh eiV taV ceiraV autou

12. kai lhyetai thn sunagwghn kai uywqhsetai h kardia autou kai taraxei pollouV kai ou mh fobhqh

13. kai epistreyei basileuV borra kai sunaxei polewV sunagwghn meizona para thn prwthn kata sunteleian kairou eniautou kai eiseleusetai eiV authn ep' auton en oclw pollw kai en crhmasi polloiV

14. kai en toiV kairoiV ekeinoiV dianoiai anasthsontai epi ton basilea aiguptou kai anoikodomhsei ta peptwkota tou eqnouV sou kai anasthsetai eiV to anasthsai thn profhteian kai proskoyousi

15. kai epeleusetai basileuV borra kai epistreyei ta dorata autou kai lhyetai thn polin thn ocuran kai oi bracioneV basilewV aiguptou sthsontai meta twn dunastwn autou kai ouk estai autw iscuV eiV to antisthnai autw

16. kai poihsei o eisporeuomenoV ep' auton kata to qelhma autou kai ouk estai o anqesthkwV enantion autou kai sthsetai en th cwra kai epitelesqhsetai panta en taiV cersin autou

17. kai dwsei to proswpon autou epelqein bia pan to ergon autou kai sunqhkaV met' autou poihsetai kai qugatera anqrwpou dwsei autw eiV to fqeirai authn kai ou peisetai kai ouk estai

18. kai dwsei to proswpon autou epi thn qalassan kai lhyetai pollouV kai epistreyei orghn oneidismou autwn en orkw kata ton oneidismon autou

19. epistreyei to proswpon autou eiV to katiscusai thn cwran autou kai proskoyei kai peseitai kai ouc eureqhsetai

20. kai anasthsetai ek thV rizhV autou futon basileiaV eiV anastasin anhr tuptwn doxan basilewV kai en hmeraiV escataiV suntribhsetai kai ouk en orgh oude en polemw

21. kai anasthsetai epi ton topon autou eukatafronhtoV kai ou doqhsetai ep' auton doxa basilewV kai hxei exapina katiscusei basileuV en klhrodosia autou

22. kai touV bracionaV touV suntribentaV suntriyei apo proswpou autou

23. kai meta thV diaqhkhV kai dhmou suntagentoV met' autou poihsei yeudoV kai epi eqnoV iscuron en oligostw eqnei

24. exapina erhmwsei polin kai poihsei osa ouk epoihsan oi patereV autou oude oi patereV twn paterwn autou pronomhn kai skula kai crhmata autoiV dwsei kai epi thn polin thn iscuran dianohqhsetai kai oi logismoi autou eiV mathn

25. kai egerqhsetai h iscuV autou kai h kardia autou epi ton basilea aiguptou en oclw pollw kai o basileuV aiguptou ereqisqhsetai eiV polemon en oclw iscurw sfodra lian kai ou sthsetai oti dianohqhsetai ep' auton dianoia

26. kai katanalwsousin auton merimnai autou kai apostreyousin auton kai pareleusetai kai katasuriei kai pesountai traumatiai polloi

27. kai duo basileiV monoi deipnhsousin epi to auto kai epi miaV trapezhV fagontai kai yeudologhsousi kai ouk euodwqhsontai eti gar sunteleia eiV kairon

28. kai epistreyei eiV thn cwran autou en crhmasi polloiV kai h kardia autou epi thn diaqhkhn tou agiou poihsei kai epistreyei epi thn cwran autou

29. eiV kairon kai eiseleusetai eiV aigupton kai ouk estai wV h prwth kai h escath

30. kai hxousi rwmaioi kai exwsousin auton kai embrimhsontai autw kai epistreyei kai orgisqhsetai epi thn diaqhkhn tou agiou kai poihsei kai epistreyei kai dianohqhsetai ep' autouV anq' wn egkatelipon thn diaqhkhn tou agiou

31. kai bracioneV par' autou sthsontai kai mianousi to agion tou fobou kai aposthsousi thn qusian kai dwsousi bdelugma erhmwsewV

32. kai en amartiaiV diaqhkhV mianousin en sklhrw law kai o dhmoV o ginwskwn tauta katiscusousi kai poihsousi

33. kai ennooumenoi tou eqnouV sunhsousin eiV pollouV kai proskoyousi romfaia kai palaiwqhsontai en auth kai en aicmalwsia kai en pronomh hmerwn khlidwqhsontai

34. kai otan suntribwntai sunaxousin iscun braceian kai episunacqhsontai ep' autouV polloi epi polewV kai polloi wV en klhrodosia

35. kai ek twn sunientwn dianohqhsontai eiV to kaqarisai eautouV kai eiV to ekleghnai kai eiV to kaqarisqhnai ewV kairou sunteleiaV eti gar kairoV eiV wraV

36. kai poihsei kata to qelhma autou o basileuV kai parorgisqhsetai kai uywqhsetai epi panta qeon kai epi ton qeon twn qewn exalla lalhsei kai euodwqhsetai ewV an suntelesqh h orgh eiV auton gar sunteleia ginetai

37. kai epi touV qeouV twn paterwn autou ou mh pronohqh kai en epiqumia gunaikoV ou mh pronohqh oti en panti uywqhsetai kai upotaghsetai autw eqnh iscura

38. epi ton topon autou kinhsei kai qeon on ouk egnwsan oi patereV autou timhsei en crusiw kai arguriw kai liqw polutelei kai en epiqumhmasi

39. poihsei polewn kai eiV ocurwma iscuron hxei meta qeou allotriou ou ean epignw plhqunei doxan kai katakurieusei autou epi polu kai cwran apomeriei eiV dwrean

40. kai kaq' wran sunteleiaV sugkeratisqhsetai autw o basileuV aiguptou kai eporgisqhsetai autw basileuV borra en armasi kai en ippoiV polloiV kai en ploioiV polloiV kai eiseleusetai eiV cwran aiguptou

41. kai epeleusetai eiV thn cwran mou

42. kai en cwra aiguptou ouk estai en auth diaswzomenoV

43. kai krathsei tou topou tou crusiou kai tou topou tou arguriou kai pashV thV epiqumiaV aiguptou kai libueV kai aiqiopeV esontai en tw oclw autou

44. kai akoh taraxei auton apo anatolwn kai borra kai exeleusetai en qumw iscurw kai romfaia afanisai kai apokteinai pollouV

45. kai sthsei autou thn skhnhn tote ana meson twn qalasswn kai tou orouV thV qelhsewV tou agiou kai hxei wra thV sunteleiaV autou kai ouk estai o bohqwn autw

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina