1. A što se tièe Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braæo:

2. ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaæanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom rijeèju, ni nekim tobože našim pismom, kao da æe sad-na Dan Gospodnji.

3. Neka vas nitko ne zavede ni na koji naèin. Jer ako prije ne doðe onaj otpad i ne otkrije se Èovjek bezakonja, Sin propasti,

4. Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeæi se Bogom...

5. Ne sjeæate li se, to sam vam govorio dok sam još bio meðu vama?

6. I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.

7. Doista, otajstvo bezakonja veæ je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.

8. Tada æe se otkriti Bezakonik. Njega æe Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga -

9. njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i èudesima

10. i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.

11. I zato im Bog šalje djelovanje zavodnièko da povjeruju laži

12. te budu osuðeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odluèili za nepravednost.

13. Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braæo od Gospodina ljubljena, što vas je od poèetka odabrao za spasenje, posveæenjem u Duhu i vjerom u istinu.

14. Da, na to vas pozva po našem evanðelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

15. Stoga braæo, èvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste pouèeni bilo našom rijeèju, bilo pismom.

16. A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,

17. neka ohrabri vaša srca i neka ih uèvrsti u svakom dobru djelu i rijeèi!
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina