29. kai epemarturw autoiV epistreyai autouV eiV ton nomon sou kai ouk hkousan alla en taiV entolaiV sou kai en toiV krimasi sou hmartosan a poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV kai edwkan nwton apeiqounta kai trachlon autwn esklhrunan kai ouk hkousan
Livros sugeridos“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina