1. kai egeneto wV hkousen sanaballat kai twbia kai oi arabeV kai oi ammanitai oti anebh fuh toiV teicesin ierousalhm oti hrxanto ai diasfagai anafrassesqai kai ponhron autoiV efanh sfodra

2. kai sunhcqhsan panteV epi to auto elqein parataxasqai en ierousalhm

3. kai proshuxameqa proV ton qeon hmwn kai esthsamen profulakaV ep' autouV hmeraV kai nuktoV apo proswpou autwn

4. kai eipen ioudaV sunetribh h iscuV twn ecqrwn kai o couV poluV kai hmeiV ou dunhsomeqa oikodomein en tw teicei

5. kai eipan oi qlibonteV hmaV ou gnwsontai kai ouk oyontai ewV otou elqwmen eiV meson autwn kai foneuswmen autouV kai katapauswmen to ergon

6. kai egeneto wV hlqosan oi ioudaioi oi oikounteV ecomena autwn kai eiposan hmin anabainousin ek pantwn twn topwn ef' hmaV

7. kai esthsa eiV ta katwtata tou topou katopisqen tou teicouV en toiV skepeinoiV kai esthsa ton laon kata dhmouV meta romfaiwn autwn logcaV autwn kai toxa autwn

8. kai eidon kai anesthn kai eipa proV touV entimouV kai proV touV strathgouV kai proV touV kataloipouV tou laou mh fobhqhte apo proswpou autwn mnhsqhte tou qeou hmwn tou megalou kai foberou kai parataxasqe peri twn adelfwn umwn uiwn umwn kai qugaterwn umwn gunaikwn umwn kai oikwn umwn

9. kai egeneto hnika hkousan oi ecqroi hmwn oti egnwsqh hmin kai dieskedasen o qeoV thn boulhn autwn kai epestreyamen panteV hmeiV eiV to teicoV anhr eiV to ergon autou

10. kai egeneto apo thV hmeraV ekeinhV hmisu twn ektetinagmenwn epoioun to ergon kai hmisu autwn anteiconto kai logcai kai qureoi kai ta toxa kai oi qwrakeV kai oi arconteV opisw pantoV oikou iouda

11. twn oikodomountwn en tw teicei kai oi aironteV en toiV arthrsin en oploiV en mia ceiri epoiei auto to ergon kai mia ekratei thn bolida

12. kai oi oikodomoi anhr romfaian autou ezwsmenoV epi thn osfun autou kai wkodomousan kai o salpizwn en th keratinh ecomena autou

13. kai eipa proV touV entimouV kai proV touV arcontaV kai proV touV kataloipouV tou laou to ergon platu kai polu kai hmeiV skorpizomeqa epi tou teicouV makran anhr apo tou adelfou autou

14. en topw ou ean akoushte thn fwnhn thV keratinhV ekei sunacqhsesqe proV hmaV kai o qeoV hmwn polemhsei peri hmwn

15. kai hmeiV poiounteV to ergon kai hmisu autwn kratounteV taV logcaV apo anabasewV tou orqrou ewV exodou twn astrwn

16. kai en tw kairw ekeinw eipa tw law aulisqhte en mesw ierousalhm kai estw umin h nux profulakh kai h hmera ergon

17. kai hmhn egw kai oi andreV thV profulakhV opisw mou kai ouk hn ex hmwn ekdiduskomenoV anhr ta imatia autou

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina