1. kai ekaqisan oi arconteV tou laou en ierousalhm kai oi kataloipoi tou laou ebalosan klhrouV enegkai ena apo twn deka kaqisai en ierousalhm polei th agia kai ennea merh en taiV polesin

2. kai euloghsen o laoV touV pantaV andraV touV ekousiazomenouV kaqisai en ierousalhm

3. kai outoi oi arconteV thV cwraV oi ekaqisan en ierousalhm kai en polesin iouda ekaqisan anhr en katascesei autou en polesin autwn israhl oi iereiV kai oi leuitai kai oi naqinaioi kai oi uioi doulwn salwmwn

4. kai en ierousalhm ekaqisan apo uiwn iouda kai apo uiwn beniamin apo uiwn iouda aqaia uioV azaia uioV zacaria uioV amaria uioV safatia uioV malelhl kai apo uiwn fareV

5. kai maasia uioV barouc uioV calaza uioV ozia uioV adaia uioV iwrib uioV qhzia uioV tou shlwni

6. panteV uioi fareV oi kaqhmenoi en ierousalhm tetrakosioi exhkonta oktw andreV dunamewV

7. kai outoi uioi beniamin shlw uioV mesoulam uioV iwad uioV fadaia uioV kwlia uioV masaia uioV aiqihl uioV iesia

8. kai opisw autou ghbi shli ennakosioi eikosi oktw

9. kai iwhl uioV zecri episkopoV ep' autouV kai ioudaV uioV asana epi thV polewV deuteroV

10. apo twn ierewn kai iadia uioV iwrib iacin

11. saraia uioV elkia uioV mesoulam uioV saddouk uioV mariwq uioV aitwb apenanti oikou tou qeou

12. kai adelfoi autwn poiounteV to ergon tou oikou amasi uioV zacaria uioV fassour uioV melcia

13. arconteV patriwn diakosioi tessarakonta duo kai amessai uioV esdrihl

14. kai adelfoi autou dunatoi parataxewV ekaton eikosi oktw kai episkopoV ep' autwn badihl

15. kai apo twn leuitwn samaia uioV asoub uioV ezri

17. kai maqania uioV mica kai wbhd uioV samoui

18. diakosioi ogdohkonta tessareV

19. kai oi pulwroi akoub telamin kai oi adelfoi autwn ekaton ebdomhkonta duo

22. kai episkopoV leuitwn uioV bani ozi uioV asabia uioV mica apo uiwn asaf twn adontwn apenanti ergou oikou tou qeou

23. oti entolh tou basilewV ep' autouV

24. kai paqaia uioV bashza proV ceira tou basilewV eiV pan rhma tw law

25. kai proV taV epauleiV en agrw autwn kai apo uiwn iouda ekaqisan en kariaqarbok

26. kai en ihsou

27. kai en behrsabee

30. kai epauleiV autwn laciV kai agroi authV kai parenebalosan en behrsabee

31. kai oi uioi beniamin apo gaba macamaV

36. kai apo twn leuitwn merideV iouda tw beniamin
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina