1. kai egeneto hnika wkodomhqh to teicoV kai esthsa taV quraV kai epeskephsan oi pulwroi kai oi adonteV kai oi leuitai

2. kai eneteilamhn tw anania adelfw mou kai tw anania arconti thV bira en ierousalhm oti autoV wV anhr alhqhV kai foboumenoV ton qeon para pollouV

3. kai eipa autoiV ouk anoighsontai pulai ierousalhm ewV ama tw hliw kai eti autwn grhgorountwn kleiesqwsan ai qurai kai sfhnousqwsan kai sthson profulakaV oikountwn en ierousalhm anhr en profulakh autou kai anhr apenanti oikiaV autou

4. kai h poliV plateia kai megalh kai o laoV oligoV en auth kai ouk hsan oikiai wkodomhmenai

5. kai edwken o qeoV eiV thn kardian mou kai sunhxa touV entimouV kai touV arcontaV kai ton laon eiV sunodiaV kai euron biblion thV sunodiaV oi anebhsan en prwtoiV kai euron gegrammenon en autw

6. kai outoi uioi thV cwraV oi anabanteV apo aicmalwsiaV thV apoikiaV hV apwkisen naboucodonosor basileuV babulwnoV kai epestreyan eiV ierousalhm kai eiV iouda anhr eiV thn polin autou

7. meta zorobabel kai ihsou kai neemia azaria daemia naemani mardocaioV balsan masfaraq esdra bagoi naoum baana masfar andreV laou israhl

8. uioi foroV discilioi ekaton ebdomhkonta duo

9. uioi safatia triakosioi ebdomhkonta duo

10. uioi hra exakosioi penthkonta duo

11. uioi faaqmwab toiV uioiV ihsou kai iwab discilioi oktakosioi deka oktw

12. uioi ailam cilioi diakosioi penthkonta tessareV

13. uioi zaqoua oktakosioi tessarakonta pente

14. uioi zakcou eptakosioi exhkonta

15. uioi banoui exakosioi tessarakonta oktw

16. uioi bhbi exakosioi eikosi oktw

17. uioi asgad discilioi triakosioi eikosi duo

18. uioi adenikam exakosioi exhkonta epta

19. uioi bagoi discilioi exhkonta epta

20. uioi hdin exakosioi penthkonta pente

21. uioi athr tw ezekia enenhkonta oktw

22. uioi hsam triakosioi eikosi oktw

23. uioi besi triakosioi eikosi tessareV

24. uioi arif ekaton dwdeka

25. uioi gabawn enenhkonta pente

26. uioi baiqleem ekaton eikosi treiV uioi netwfa penthkonta ex

27. uioi anaqwq ekaton eikosi oktw

28. andreV bhqasmwq tessarakonta duo

29. andreV kariaqiarim kafira kai bhrwq eptakosioi tessarakonta treiV

30. andreV arama kai gabaa exakosioi eikosi eiV

31. andreV macemaV ekaton eikosi duo

32. andreV bhqhl kai aia ekaton eikosi treiV

33. andreV nabi-aar penthkonta duo

34. andreV hlam-aar cilioi diakosioi penthkonta tessareV

35. uioi hram triakosioi eikosi

36. uioi iericw triakosioi tessarakonta pente

37. uioi lod adid kai wnw eptakosioi eikosi eiV

38. uioi sanaa triscilioi ennakosioi triakonta

39. oi iereiV uioi iwdae eiV oikon ihsou ennakosioi ebdomhkonta treiV

40. uioi emmhr cilioi penthkonta duo

41. uioi fassour cilioi diakosioi tessarakonta epta

42. uioi hram cilioi deka epta

43. oi leuitai uioi ihsou tw kadmihl toiV uioiV tou oudouia ebdomhkonta tessareV

44. oi adonteV uioi asaf ekaton tessarakonta oktw

45. oi pulwroi uioi saloum uioi athr uioi telmwn uioi akoub uioi atita uioi sabi ekaton triakonta oktw

46. oi naqinim uioi sha uioi asifa uioi tabawq

47. uioi kiraV uioi souia uioi fadwn

48. uioi labana uioi agaba uioi salami

49. uioi anan uioi gadhl uioi gaar

50. uioi raaia uioi raswn uioi nekwda

51. uioi ghzam uioi ozi uioi fesh

52. uioi bhsi uioi meinwm uioi nefwsasim

53. uioi bakbouk uioi acifa uioi arour

54. uioi basalwq uioi meida uioi adasan

55. uioi barkouV uioi sisara uioi qhma

56. uioi nisia uioi atifa

57. uioi doulwn salwmwn uioi souti uioi safaraq uioi ferida

58. uioi iealh uioi dorkwn uioi gadhl

59. uioi safatia uioi ethl uioi facaraq uioi sabaim uioi hmim

60. panteV oi naqinim kai uioi doulwn salwmwn triakosioi enenhkonta duo

61. kai outoi anebhsan apo qelmeleq arhsa caroub hrwn iemhr kai ouk hdunasqhsan apaggeilai oikouV patriwn autwn kai sperma autwn ei apo israhl eisin

62. uioi dalaia uioi twbia uioi nekwda exakosioi tessarakonta duo

63. kai apo twn ierewn uioi ebia uioi akwV uioi berzelli oti elaben apo qugaterwn berzelli tou galaaditou gunaikaV kai eklhqh ep' onomati autwn

64. outoi ezhthsan grafhn autwn thV sunodiaV kai ouc eureqh kai hgcisteuqhsan apo thV ierateiaV

65. kai eipen aqersaqa ina mh fagwsin apo tou agiou twn agiwn ewV anasth o iereuV fwtiswn

66. kai egeneto pasa h ekklhsia wV eiV tessareV muriadeV discilioi triakosioi exhkonta

67. parex doulwn autwn kai paidiskwn autwn outoi eptakiscilioi triakosioi triakonta epta kai adonteV kai adousai diakosioi tessarakonta pente

68. ippoi eptakosioi triakonta ex hmionoi diakosioi tessarakonta pente

69. kamhloi tetrakosioi triakonta pente onoi exakiscilioi eptakosioi eikosi

70. kai apo merouV archgwn twn patriwn edwkan eiV to ergon tw neemia eiV qhsauron crusouV ciliouV fialaV penthkonta kai coqwnwq twn ierewn triakonta

71. kai apo archgwn twn patriwn edwkan eiV qhsauron tou ergou crusiou duo muriadaV kai arguriou mnaV disciliaV diakosiaV

72. kai edwkan oi kataloipoi tou laou crusiou duo muriadaV kai arguriou mnaV disciliaV diakosiaV kai coqwnwq twn ierewn exhkonta epta

73. kai ekaqisan oi iereiV kai oi leuitai kai oi pulwroi kai oi adonteV kai oi apo tou laou kai oi naqinim kai paV israhl en polesin autwn kai efqasen o mhn o ebdomoV kai oi uioi israhl en polesin autwn

“Enquanto estivermos vivos sempre seremos tentados. A vida é uma contínua luta. Se às vezes há uma trégua é para respirarmos um pouco.” São Padre Pio de Pietrelcina