1. kai egeneto kaqwV hkousqh tw sanaballat kai twbia kai tw ghsam tw arabi kai toiV kataloipoiV twn ecqrwn hmwn oti wkodomhsa to teicoV kai ou kateleifqh en autoiV pnoh ewV tou kairou ekeinou quraV ouk epesthsa en taiV pulaiV

2. kai apesteilen sanaballat kai ghsam proV me legwn deuro kai sunacqwmen epi to auto en taiV kwmaiV en pediw wnw kai autoi logizomenoi poihsai moi ponhrian

3. kai apesteila ep' autouV aggelouV legwn ergon mega egw poiw kai ou dunhsomai katabhnai mhpote katapaush to ergon wV an teleiwsw auto katabhsomai proV umaV

4. kai apesteilan proV me wV to rhma touto kai apesteila autoiV kata tauta

5. kai apesteilen proV me sanaballat ton paida autou kai epistolhn anewgmenhn en ceiri autou

6. kai hn gegrammenon en auth en eqnesin hkousqh oti su kai oi ioudaioi logizesqe apostathsai dia touto su oikodomeiV to teicoV kai su ginh autoiV eiV basilea

7. kai proV toutoiV profhtaV esthsaV seautw ina kaqishV en ierousalhm eiV basilea en iouda kai nun apaggelhsontai tw basilei oi logoi outoi kai nun deuro bouleuswmeqa epi to auto

8. kai apesteila proV auton legwn ouk egenhqh wV oi logoi outoi ouV su legeiV oti apo kardiaV sou su yeudh autouV

9. oti panteV foberizousin hmaV legonteV ekluqhsontai ai ceireV autwn apo tou ergou toutou kai ou poihqhsetai kai nun ekrataiwsa taV ceiraV mou

10. kai egw eishlqon eiV oikon semei uiou dalaia uiou mehtabhl kai autoV sunecomenoV kai eipen sunacqwmen eiV oikon tou qeou en mesw autou kai kleiswmen taV quraV autou oti ercontai nuktoV foneusai se

11. kai eipa tiV estin o anhr oV eiseleusetai eiV ton oikon kai zhsetai

12. kai epegnwn kai idou o qeoV ouk apesteilen auton oti h profhteia logoV kat' emou kai twbiaV kai sanaballat emisqwsanto

13. ep' eme oclon opwV fobhqw kai poihsw outwV kai amartw kai genwmai autoiV eiV onoma ponhron opwV oneidiswsin me

14. mnhsqhti o qeoV tw twbia kai tw sanaballat wV ta poihmata autou tauta kai tw nwadia tw profhth kai toiV kataloipoiV twn profhtwn oi hsan foberizonteV me

15. kai etelesqh to teicoV pempth kai eikadi tou eloul eiV penthkonta kai duo hmeraV

16. kai egeneto hnika hkousan panteV oi ecqroi hmwn kai efobhqhsan panta ta eqnh ta kuklw hmwn kai epepesen foboV sfodra en ofqalmoiV autwn kai egnwsan oti para tou qeou hmwn egenhqh teleiwqhnai to ergon touto

17. kai en taiV hmeraiV ekeinaiV apo pollwn entimwn iouda epistolai eporeuonto proV twbian kai ai twbia hrconto proV autouV

18. oti polloi en iouda enorkoi hsan autw oti gambroV hn tou secenia uiou hrae kai iwanan uioV autou elaben thn qugatera mesoulam uiou baracia eiV gunaika

19. kai touV logouV autou hsan legonteV proV me kai logouV mou hsan ekferonteV autw kai epistolaV apesteilen twbiaV foberisai me

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina