1. kai en pasi toutoiV hmeiV diatiqemeqa pistin kai grafomen kai episfragizousin panteV arconteV hmwn leuitai hmwn iereiV hmwn

2. kai epi twn sfragizontwn neemiaV uioV acalia kai sedekiaV

3. uioV saraia kai azaria kai iermia

4. fasour amaria melcia

5. atouV sebani malouc

6. iram meramwq abdia

7. danihl ganaqwn barouc

8. mesoulam abia miamin

9. maazia belgai samaia outoi iereiV

10. kai oi leuitai ihsouV uioV azania banaiou apo uiwn hnadad kadmihl

11. kai oi adelfoi autou sabania wdouia kalita feleia anan

12. mica rowb esebiaV

13. zacwr sarabia sebania

14. wdouia uioi banounai

15. arconteV tou laou foroV faaqmwab hlam zaqouia uioi

16. bani asgad bhbai

17. edania bagoi hdin

18. athr ezekia azour

19. odouia hsam bhsi

20. arif anaqwq nwbai

21. magafhV mesoulam hzir

22. meswzebhl saddouk ieddoua

23. faltia anan anaia

24. wshe anania asoub

25. alwhV falai swbhk

26. raoum esabana maasaia

27. kai aia ainan hnan

28. malouc hram baana

29. kai oi kataloipoi tou laou oi iereiV oi leuitai oi pulwroi oi adonteV oi naqinim kai paV o prosporeuomenoV apo lawn thV ghV proV nomon tou qeou gunaikeV autwn uioi autwn qugatereV autwn paV o eidwV kai suniwn

30. eniscuon epi touV adelfouV autwn kathrasanto autouV kai eishlqosan en ara kai en orkw tou poreuesqai en nomw tou qeou oV edoqh en ceiri mwush doulou tou qeou kai fulassesqai kai poiein pasaV taV entolaV kuriou hmwn kai krimata autou

31. kai tou mh dounai qugateraV hmwn toiV laoiV thV ghV kai taV qugateraV autwn ou lhmyomeqa toiV uioiV hmwn

32. kai laoi thV ghV oi feronteV touV agorasmouV kai pasan prasin en hmera tou sabbatou apodosqai ouk agorwmen par' autwn en sabbatw kai en hmera agia kai anhsomen to etoV to ebdomon kai apaithsin pashV ceiroV

33. kai sthsomen ef' hmaV entolaV dounai ef' hmaV triton tou didracmou kat' eniauton eiV douleian oikou qeou hmwn

34. eiV artouV tou proswpou kai qusian tou endelecismou kai eiV olokautwma tou endelecismou twn sabbatwn twn noumhniwn eiV taV eortaV kai eiV ta agia kai ta peri amartiaV exilasasqai peri israhl kai eiV erga oikou qeou hmwn

35. kai klhrouV ebalomen peri klhrou xuloforiaV oi iereiV kai oi leuitai kai o laoV enegkai eiV oikon qeou hmwn eiV oikon patriwn hmwn eiV kairouV apo cronwn eniauton kat' eniauton ekkausai epi to qusiasthrion kuriou qeou hmwn wV gegraptai en tw nomw

36. kai enegkai ta prwtogenhmata thV ghV hmwn kai prwtogenhmata karpou pantoV xulou eniauton kat' eniauton eiV oikon kuriou

37. kai ta prwtotoka uiwn hmwn kai kthnwn hmwn wV gegraptai en tw nomw kai ta prwtotoka bown hmwn kai poimniwn hmwn enegkai eiV oikon qeou hmwn toiV iereusin toiV leitourgousin en oikw qeou hmwn

38. kai thn aparchn sitwn hmwn kai ton karpon pantoV xulou oinou kai elaiou oisomen toiV iereusin eiV gazofulakion oikou tou qeou kai dekathn ghV hmwn toiV leuitaiV kai autoi oi leuitai dekatounteV en pasaiV polesin douleiaV hmwn

39. kai estai o iereuV uioV aarwn meta tou leuitou en th dekath tou leuitou kai oi leuitai anoisousin thn dekathn thV dekathV eiV oikon qeou hmwn eiV ta gazofulakia eiV oikon tou qeou

40. oti eiV touV qhsaurouV eisoisousin oi uioi israhl kai oi uioi tou leui taV aparcaV tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou kai ekei skeuh ta agia kai oi iereiV oi leitourgoi kai oi pulwroi kai oi adonteV kai ouk egkataleiyomen ton oikon tou qeou hmwn

“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina