1. kai anesth elisoub o iereuV o megaV kai oi adelfoi autou oi iereiV kai wkodomhsan thn pulhn thn probatikhn autoi hgiasan authn kai esthsan quraV authV kai ewV purgou twn ekaton hgiasan ewV purgou ananehl

2. kai epi ceiraV uiwn andrwn iericw kai epi ceiraV uiwn zakcour uiou amari

3. kai thn pulhn thn icquhran wkodomhsan uioi asana autoi estegasan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV

4. kai epi ceira autwn katescen apo ramwq uioV ouria uiou akwV kai epi ceira autwn katescen mosollam uioV baraciou uiou masezebhl kai epi ceira autwn katescen sadwk uioV baana

5. kai epi ceira autwn katescosan oi qekwin kai adwrhem ouk eishnegkan trachlon autwn eiV douleian autwn

6. kai thn pulhn tou isana ekrathsan ioida uioV fasek kai mesoulam uioV baswdia autoi estegasan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV

8. kai epi ceira autwn ekrathsen ananiaV uioV tou rwkeim kai katelipon ierousalhm ewV tou teicouV tou plateoV

9. kai epi ceira autwn ekrathsen rafaia arcwn hmisouV pericwrou ierousalhm

10. kai epi ceira autwn ekrathsen iedaia uioV erwmaf kai katenanti oikiaV autou kai epi ceira autou ekrathsen atouV uioV asbania

11. kai deuteroV ekrathsen melciaV uioV hram kai asoub uioV faaqmwab kai ewV purgou twn qannourim

12. kai epi ceira autou ekrathsen saloum uioV allwhV arcwn hmisouV pericwrou ierousalhm autoV kai ai qugatereV autou

13. thn pulhn thV faraggoV ekrathsan anoun kai oi katoikounteV zanw autoi wkodomhsan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV kai ciliouV phceiV en tw teicei ewV pulhV thV kopriaV

14. kai thn pulhn thV kopriaV ekrathsen melcia uioV rhcab arcwn pericwrou bhqacarm autoV kai oi uioi autou kai eskepasan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV

15. kai to teicoV kolumbhqraV twn kwdiwn th koura tou basilewV kai ewV twn klimakwn twn katabainouswn apo polewV dauid

16. opisw autou ekrathsen neemiaV uioV azabouc arcwn hmisouV pericwrou bhqsour ewV khpou tafou dauid kai ewV thV kolumbhqraV thV gegonuiaV kai ewV bhqaggabarim

17. opisw autou ekrathsan oi leuitai raoum uioV bani epi ceira autou ekrathsen asabia arcwn hmisouV pericwrou keila tw pericwrw autou

18. met' auton ekrathsan adelfoi autwn beni uioV hnadad arcwn hmisouV pericwrou keila

19. kai ekrathsen epi ceira autou azour uioV ihsou arcwn tou masfe metron deuteron purgou anabasewV thV sunaptoushV thV gwniaV

20. met' auton ekrathsen barouc uioV zabou metron deuteron apo thV gwniaV ewV quraV bhqelisoub tou ierewV tou megalou

21. met' auton ekrathsen meramwq uioV ouria uiou akwV metron deuteron apo quraV bhqelisoub ewV ekleiyewV bhqelisoub

22. kai met' auton ekrathsan oi iereiV andreV acecar

23. kai met' auton ekrathsen beniamin kai asoub katenanti oikou autwn met' auton ekrathsen azaria uioV maasha uiou anania ecomena oikou autou

24. met' auton ekrathsen bani uioV hnadad metron deuteron apo bhqazaria ewV thV gwniaV kai ewV thV kamphV

25. falal uiou euzai ex enantiaV thV gwniaV kai o purgoV o execwn ek tou oikou tou basilewV o anwteroV o thV aulhV thV fulakhV kai met' auton fadaia uioV foroV

26. kai oi naqinim hsan oikounteV en tw wfal ewV khpou pulhV tou udatoV eiV anatolaV kai o purgoV o execwn

27. met' auton ekrathsan oi qekwin metron deuteron ex enantiaV tou purgou tou megalou tou execontoV kai ewV tou teicouV tou ofla

28. anwteron pulhV twn ippwn ekrathsan oi iereiV anhr ex enantiaV oikou autou

29. met' auton ekrathsen saddouk uioV emmhr ex enantiaV oikou autou kai met' auton ekrathsen samaia uioV secenia fulax thV pulhV thV anatolhV

30. met' auton ekrathsen anania uioV selemia kai anoum uioV selef o ektoV metron deuteron met' auton ekrathsen mesoulam uioV barcia ex enantiaV gazofulakiou autou

31. met' auton ekrathsen melcia uioV tou sarafi ewV bhqanaqinim kai oi ropopwlai apenanti pulhV tou mafekad kai ewV anabasewV thV kamphV

32. kai ana meson anabasewV thV pulhV thV probatikhV ekrathsan oi calkeiV kai oi ropopwlai

33. kai egeneto hnika hkousen sanaballat oti hmeiV oikodomoumen to teicoV kai ponhron hn autw kai wrgisqh epi polu kai exegela epi toiV ioudaioiV

34. kai eipen enwpion twn adelfwn autou auth h dunamiV somorwn oti oi ioudaioi outoi oikodomousin thn eautwn polin

35. kai twbiaV o ammanithV ecomena autou hlqen kai eipan proV eautouV mh qusiasousin h fagontai epi tou topou autwn ouci anabhsetai alwphx kai kaqelei to teicoV liqwn autwn

36. akouson o qeoV hmwn oti egenhqhmen eiV mukthrismon kai epistreyon oneidismon autwn eiV kefalhn autwn kai doV autouV eiV mukthrismon en gh aicmalwsiaV

37. kai mh kaluyhV epi anomian

“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina