1. kai en hmera eikosth kai tetarth tou mhnoV toutou sunhcqhsan oi uioi israhl en nhsteia kai en sakkoiV

2. kai ecwrisqhsan oi uioi israhl apo pantoV uiou allotriou kai esthsan kai exhgoreusan taV amartiaV autwn kai taV anomiaV twn paterwn autwn

3. kai esthsan epi stasei autwn kai anegnwsan en bibliw nomou kuriou qeou autwn kai hsan exagoreuonteV tw kuriw kai proskunounteV tw kuriw qew autwn

4. kai esth epi anabasei twn leuitwn ihsouV kai uioi kadmihl sacania uioV sarabia uioi canani kai ebohsan fwnh megalh proV kurion ton qeon autwn

5. kai eiposan oi leuitai ihsouV kai kadmihl anasthte eulogeite ton kurion qeon umwn apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai euloghsousin onoma doxhV sou kai uywsousin epi pash eulogia kai ainesei

6. kai eipen esdraV su ei autoV kurioV monoV su epoihsaV ton ouranon kai ton ouranon tou ouranou kai pasan thn stasin autwn thn ghn kai panta osa estin en auth taV qalassaV kai panta ta en autaiV kai su zwopoieiV ta panta kai soi proskunousin ai stratiai twn ouranwn

7. su ei kurioV o qeoV su exelexw en abram kai exhgageV auton ek thV cwraV twn caldaiwn kai epeqhkaV autw onoma abraam

8. kai eureV thn kardian autou pisthn enwpion sou kai dieqou proV auton diaqhkhn dounai autw thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai iebousaiwn kai gergesaiwn kai tw spermati autou kai esthsaV touV logouV sou oti dikaioV su

9. kai eideV thn tapeinwsin twn paterwn hmwn en aiguptw kai thn kraughn autwn hkousaV epi qalassan eruqran

10. kai edwkaV shmeia en aiguptw en faraw kai en pasin toiV paisin autou kai en panti tw law thV ghV autou oti egnwV oti uperhfanhsan ep' autouV kai epoihsaV seautw onoma wV h hmera auth

11. kai thn qalassan errhxaV enwpion autwn kai parhlqosan en mesw thV qalasshV en xhrasia kai touV katadiwxantaV autouV erriyaV eiV buqon wsei liqon en udati sfodrw

12. kai en stulw nefelhV wdhghsaV autouV hmeraV kai en stulw puroV thn nukta tou fwtisai autoiV thn odon en h poreusontai en auth

13. kai epi oroV sina katebhV kai elalhsaV proV autouV ex ouranou kai edwkaV autoiV krimata euqea kai nomouV alhqeiaV prostagmata kai entolaV agaqaV

14. kai to sabbaton sou to agion egnwrisaV autoiV entolaV kai prostagmata kai nomon eneteilw autoiV en ceiri mwush doulou sou

15. kai arton ex ouranou edwkaV autoiV eiV sitodeian autwn kai udwr ek petraV exhnegkaV autoiV eiV diyan autwn kai eipaV autoiV eiselqein klhronomhsai thn ghn ef' hn exeteinaV thn ceira sou dounai autoiV

16. kai autoi kai oi patereV hmwn uperhfaneusanto kai esklhrunan ton trachlon autwn kai ouk hkousan twn entolwn sou

17. kai aneneusan tou eisakousai kai ouk emnhsqhsan twn qaumasiwn sou wn epoihsaV met' autwn kai esklhrunan ton trachlon autwn kai edwkan archn epistreyai eiV douleian autwn en aiguptw kai su qeoV elehmwn kai oiktirmwn makroqumoV kai polueleoV kai ouk egkatelipeV autouV

18. eti de kai epoihsan eautoiV moscon cwneuton kai eipan outoi oi qeoi oi exagagonteV hmaV ex aiguptou kai epoihsan parorgismouV megalouV

19. kai su en oiktirmoiV sou toiV polloiV ouk egkatelipeV autouV en th erhmw ton stulon thV nefelhV ouk exeklinaV ap' autwn hmeraV odhghsai autouV en th odw kai ton stulon tou puroV thn nukta fwtizein autoiV thn odon en h poreusontai en auth

20. kai to pneuma sou to agaqon edwkaV sunetisai autouV kai to manna sou ouk afusterhsaV apo stomatoV autwn kai udwr edwkaV autoiV tw diyei autwn

21. kai tessarakonta eth dieqreyaV autouV en th erhmw ouc usterhsan imatia autwn ouk epalaiwqhsan kai podeV autwn ou dierraghsan

22. kai edwkaV autoiV basileiaV kai laouV kai diemerisaV autoiV kai eklhronomhsan thn ghn shwn basilewV esebwn kai thn ghn wg basilewV tou basan

23. kai touV uiouV autwn eplhqunaV wV touV asteraV tou ouranou kai eishgageV autouV eiV thn ghn hn eipaV toiV patrasin autwn kai eklhronomhsan authn

24. kai exetriyaV enwpion autwn touV katoikountaV thn ghn twn cananaiwn kai edwkaV autouV eiV taV ceiraV autwn kai touV basileiV autwn kai touV laouV thV ghV poihsai autoiV wV areston enwpion autwn

25. kai katelabosan poleiV uyhlaV kai eklhronomhsan oikiaV plhreiV pantwn agaqwn lakkouV lelatomhmenouV ampelwnaV kai elaiwnaV kai pan xulon brwsimon eiV plhqoV kai efagosan kai eneplhsqhsan kai elipanqhsan kai etrufhsan en agaqwsunh sou th megalh

26. kai hllaxan kai apesthsan apo sou kai erriyan ton nomon sou opisw swmatoV autwn kai touV profhtaV sou apekteinan oi diemarturanto en autoiV epistreyai autouV proV se kai epoihsan parorgismouV megalouV

27. kai edwkaV autouV en ceiri qlibontwn autouV kai eqliyan autouV kai anebohsan proV se en kairw qliyewV autwn kai su ex ouranou sou hkousaV kai en oiktirmoiV sou toiV megaloiV edwkaV autoiV swthraV kai eswsaV autouV ek ceiroV qlibontwn autouV

28. kai wV anepausanto epestreyan poihsai to ponhron enwpion sou kai egkatelipeV autouV eiV ceiraV ecqrwn autwn kai kathrxan en autoiV kai palin anebohsan proV se kai su ex ouranou eishkousaV kai errusw autouV en oiktirmoiV sou polloiV

29. kai epemarturw autoiV epistreyai autouV eiV ton nomon sou kai ouk hkousan alla en taiV entolaiV sou kai en toiV krimasi sou hmartosan a poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV kai edwkan nwton apeiqounta kai trachlon autwn esklhrunan kai ouk hkousan

30. kai eilkusaV ep' autouV eth polla kai epemarturw autoiV en pneumati sou en ceiri profhtwn sou kai ouk hnwtisanto kai edwkaV autouV en ceiri lawn thV ghV

31. kai su en oiktirmoiV sou toiV polloiV ouk epoihsaV autouV sunteleian kai ouk egkatelipeV autouV oti iscuroV ei kai elehmwn kai oiktirmwn

32. kai nun o qeoV hmwn o iscuroV o megaV o krataioV kai o foberoV fulasswn thn diaqhkhn sou kai to eleoV sou mh oligwqhtw enwpion sou paV o mocqoV oV euren hmaV kai touV basileiV hmwn kai touV arcontaV hmwn kai touV iereiV hmwn kai touV profhtaV hmwn kai touV pateraV hmwn kai en panti tw law sou apo hmerwn basilewn assour kai ewV thV hmeraV tauthV

33. kai su dikaioV epi pasi toiV ercomenoiV ef' hmaV oti alhqeian epoihsaV kai hmeiV exhmartomen

34. kai oi basileiV hmwn kai oi arconteV hmwn kai oi iereiV hmwn kai oi patereV hmwn ouk epoihsan ton nomon sou kai ou prosescon twn entolwn sou kai ta marturia sou a diemarturw autoiV

35. kai autoi en basileia sou kai en agaqwsunh sou th pollh h edwkaV autoiV kai en th gh th plateia kai lipara h edwkaV enwpion autwn ouk edouleusan soi kai ouk apestreyan apo epithdeumatwn autwn twn ponhrwn

36. idou esmen shmeron douloi kai h gh hn edwkaV toiV patrasin hmwn fagein ton karpon authV

37. toiV basileusin oiV edwkaV ef' hmaV en amartiaiV hmwn kai epi ta swmata hmwn exousiazousin kai en kthnesin hmwn wV areston autoiV kai en qliyei megalh esmen

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina