1. en th hmera ekeinh anegnwsqh en bibliw mwush en wsin tou laou kai eureqh gegrammenon en autw opwV mh eiselqwsin ammanitai kai mwabitai en ekklhsia qeou ewV aiwnoV

2. oti ou sunhnthsan toiV uioiV israhl en artw kai en udati kai emisqwsanto ep' auton ton balaam katarasasqai kai estreyen o qeoV hmwn thn kataran eiV eulogian

3. kai egeneto wV hkousan ton nomon kai ecwrisqhsan paV epimiktoV en israhl

4. kai pro toutou eliasib o iereuV oikwn en gazofulakiw oikou qeou hmwn eggiwn twbia

5. kai epoihsen autw gazofulakion mega kai ekei hsan proteron didonteV thn manaan kai ton libanon kai ta skeuh kai thn dekathn tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou entolhn twn leuitwn kai twn adontwn kai twn pulwrwn kai aparcaV twn ierewn

6. kai en panti toutw ouk hmhn en ierousalhm oti en etei triakostw kai deuterw tou arqasasqa basilewV babulwnoV hlqon proV ton basilea kai meta teloV hmerwn hthsamhn para tou basilewV

7. kai hlqon eiV ierousalhm kai sunhka en th ponhria h epoihsen elisoub tw twbia poihsai autw gazofulakion en aulh oikou tou qeou

8. kai ponhron moi efanh sfodra kai erriya panta ta skeuh oikou twbia exw apo tou gazofulakiou

9. kai eipa kai ekaqarisan ta gazofulakia kai epestreya ekei skeuh oikou tou qeou thn manaa kai ton libanon

10. kai egnwn oti merideV twn leuitwn ouk edoqhsan kai efugosan anhr eiV agron autou oi leuitai kai oi adonteV poiounteV to ergon

11. kai emacesamhn toiV strathgoiV kai eipa dia ti egkateleifqh o oikoV tou qeou kai sunhgagon autouV kai esthsa autouV epi th stasei autwn

12. kai paV iouda hnegkan dekathn tou purou kai tou oinou kai tou elaiou eiV touV qhsaurouV

13. epi ceira selemia tou ierewV kai saddouk tou grammatewV kai fadaia apo twn leuitwn kai epi ceira autwn anan uioV zakcour uioV maqania oti pistoi elogisqhsan ep' autouV merizein toiV adelfoiV autwn

14. mnhsqhti mou o qeoV en tauth kai mh exaleifqhtw eleoV mou o epoihsa en oikw kuriou tou qeou

15. en taiV hmeraiV ekeinaiV eidon en iouda patountaV lhnouV en tw sabbatw kai ferontaV dragmata kai epigemizontaV epi touV onouV kai oinon kai stafulhn kai suka kai pan bastagma kai ferontaV eiV ierousalhm en hmera tou sabbatou kai epemarturamhn en hmera prasewV autwn

16. kai ekaqisan en auth feronteV icqun kai pasan prasin pwlounteV en tw sabbatw toiV uioiV iouda kai en ierousalhm

17. kai emacesamhn toiV uioiV iouda toiV eleuqeroiV kai eipa autoiV tiV o logoV outoV o ponhroV on umeiV poieite kai bebhloute thn hmeran tou sabbatou

18. ouci outwV epoihsan oi patereV umwn kai hnegken ep' autouV o qeoV hmwn kai ef' hmaV panta ta kaka tauta kai epi thn polin tauthn kai umeiV prostiqete orghn epi israhl bebhlwsai to sabbaton

19. kai egeneto hnika katesthsan pulai ierousalhm pro tou sabbatou kai eipa kai ekleisan taV pulaV kai eipa wste mh anoighnai autaV ewV opisw tou sabbatou kai ek twn paidariwn mou esthsa epi taV pulaV wste mh airein bastagmata en hmera tou sabbatou

20. kai hulisqhsan panteV kai epoihsan prasin exw ierousalhm apax kai diV

21. kai diemarturamhn en autoiV kai eipa proV autouV dia ti umeiV aulizesqe apenanti tou teicouV ean deuterwshte ektenw thn ceira mou en umin apo tou kairou ekeinou ouk hlqosan en sabbatw

22. kai eipa toiV leuitaiV oi hsan kaqarizomenoi kai ercomenoi fulassonteV taV pulaV agiazein thn hmeran tou sabbatou proV tauta mnhsqhti mou o qeoV kai feisai mou kata to plhqoV tou eleouV sou

23. kai en taiV hmeraiV ekeinaiV eidon touV ioudaiouV oi ekaqisan gunaikaV azwtiaV ammanitidaV mwabitidaV

24. kai oi uioi autwn hmisu lalounteV azwtisti kai ouk eisin epiginwskonteV lalein ioudaisti

25. kai emacesamhn met' autwn kai kathrasamhn autouV kai epataxa en autoiV andraV kai emadarwsa autouV kai wrkisa autouV en tw qew ean dwte taV qugateraV umwn toiV uioiV autwn kai ean labhte apo twn qugaterwn autwn toiV uioiV umwn

26. ouc outwV hmarten salwmwn basileuV israhl kai en eqnesin polloiV ouk hn basileuV omoioV autw kai agapwmenoV tw qew hn kai edwken auton o qeoV eiV basilea epi panta israhl kai touton exeklinan ai gunaikeV ai allotriai

27. kai umwn mh akousomeqa poihsai thn pasan ponhrian tauthn asunqethsai en tw qew hmwn kaqisai gunaikaV allotriaV

28. kai apo uiwn iwada tou elisoub tou ierewV tou megalou numfiou tou sanaballat tou wrwnitou kai exebrasa auton ap' emou

29. mnhsqhti autoiV o qeoV epi agcisteia thV ierateiaV kai diaqhkhV thV ierateiaV kai touV leuitaV

30. kai ekaqarisa autouV apo pashV allotriwsewV kai esthsa efhmeriaV toiV iereusin kai toiV leuitaiV anhr wV to ergon autou

31. kai to dwron twn xuloforwn en kairoiV apo cronwn kai en toiV bakcourioiV mnhsqhti mou o qeoV hmwn eiV agaqwsunhn .

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina