1. kai wV etelesqh tauta hggisan proV me oi arconteV legonteV ouk ecwrisqh o laoV israhl kai oi iereiV kai oi leuitai apo lawn twn gaiwn en makrummasin autwn tw canani o eqi o ferezi o iebousi o ammwni o mwabi o moseri kai o amori

2. oti elabosan apo qugaterwn autwn eautoiV kai toiV uioiV autwn kai parhcqh sperma to agion en laoiV twn gaiwn kai ceir twn arcontwn en th asunqesia tauth en arch

3. kai wV hkousa ton logon touton dierrhxa ta imatia mou kai epallomhn kai etillon apo twn tricwn thV kefalhV mou kai apo tou pwgwnoV mou kai ekaqhmhn hremazwn

4. kai sunhcqhsan proV me paV o diwkwn logon qeou israhl epi asunqesia thV apoikiaV kai egw kaqhmenoV hremazwn ewV thV qusiaV thV esperinhV

5. kai en qusia th esperinh anesthn apo tapeinwsewV mou kai en tw diarrhxai me ta imatia mou kai epallomhn kai klinw epi ta gonata mou kai ekpetazw taV ceiraV mou proV kurion ton qeon

6. kai eipa kurie hscunqhn kai enetraphn tou uywsai to proswpon mou proV se oti ai anomiai hmwn eplhqunqhsan uper kefalhV hmwn kai ai plhmmeleiai hmwn emegalunqhsan ewV eiV ouranon

7. apo hmerwn paterwn hmwn esmen en plhmmeleia megalh ewV thV hmeraV tauthV kai en taiV anomiaiV hmwn paredoqhmen hmeiV kai oi basileiV hmwn kai oi uioi hmwn en ceiri basilewn twn eqnwn en romfaia kai en aicmalwsia kai en diarpagh kai en aiscunh proswpou hmwn wV h hmera auth

8. kai nun epieikeusato hmin kurioV o qeoV hmwn tou katalipein hmin eiV swthrian kai dounai hmin sthrigma en topw agiasmatoV autou tou fwtisai ofqalmouV hmwn kai dounai zwopoihsin mikran en th douleia hmwn

9. oti douloi esmen kai en th douleia hmwn ouk egkatelipen hmaV kurioV o qeoV hmwn kai eklinen ef' hmaV eleoV enwpion basilewn perswn dounai hmin zwopoihsin tou uywsai autouV ton oikon tou qeou hmwn kai anasthsai ta erhma authV kai tou dounai hmin fragmon en iouda kai en ierousalhm

10. ti eipwmen o qeoV hmwn meta touto oti egkatelipomen entolaV sou

11. aV edwkaV hmin en ceiri doulwn sou twn profhtwn legwn h gh eiV hn eisporeuesqe klhronomhsai authn gh metakinoumenh estin en metakinhsei lawn twn eqnwn en makrummasin autwn wn eplhsan authn apo stomatoV epi stoma en akaqarsiaiV autwn

12. kai nun taV qugateraV umwn mh dwte toiV uioiV autwn kai apo twn qugaterwn autwn mh labhte toiV uioiV umwn kai ouk ekzhthsete eirhnhn autwn kai agaqon autwn ewV aiwnoV opwV eniscushte kai faghte ta agaqa thV ghV kai klhrodothshte toiV uioiV umwn ewV aiwnoV

13. kai meta pan to ercomenon ef' hmaV en poihmasin hmwn toiV ponhroiV kai en plhmmeleia hmwn th megalh oti ouk estin wV o qeoV hmwn oti ekoufisaV hmwn taV anomiaV kai edwkaV hmin swthrian

14. oti epestreyamen diaskedasai entolaV sou kai epigambreusai toiV laoiV twn gaiwn mh paroxunqhV en hmin ewV sunteleiaV tou mh einai egkataleimma kai diaswzomenon

15. kurie o qeoV israhl dikaioV su oti kateleifqhmen diaswzomenoi wV h hmera auth idou hmeiV enantion sou en plhmmeleiaiV hmwn oti ouk estin sthnai enwpion sou epi toutw

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina