28. kai wV anepausanto epestreyan poihsai to ponhron enwpion sou kai egkatelipeV autouV eiV ceiraV ecqrwn autwn kai kathrxan en autoiV kai palin anebohsan proV se kai su ex ouranou eishkousaV kai errusw autouV en oiktirmoiV sou polloiV
Livros sugeridos“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina