25. kai katelabosan poleiV uyhlaV kai eklhronomhsan oikiaV plhreiV pantwn agaqwn lakkouV lelatomhmenouV ampelwnaV kai elaiwnaV kai pan xulon brwsimon eiV plhqoV kai efagosan kai eneplhsqhsan kai elipanqhsan kai etrufhsan en agaqwsunh sou th megalh
Livros sugeridos“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina