1. kai anastaV esdraV apo thV aulhV tou ierou eporeuqh eiV to pastoforion iwanan tou eliasibou

2. kai aulisqeiV ekei artou ouk egeusato oude udwr epien penqwn uper twn anomiwn twn megalwn tou plhqouV

3. kai egeneto khrugma en olh th ioudaia kai ierousalhm pasi toiV ek thV aicmalwsiaV sunacqhnai eiV ierousalhm

4. kai osoi an mh apanthswsin en dusin h trisin hmeraiV kata to krima twn prokaqhmenwn presbuterwn anierwqhsontai ta kthnh autwn kai autoV allotriwqhsetai apo tou plhqouV thV aicmalwsiaV

5. kai episunhcqhsan oi ek thV fulhV iouda kai beniamin en trisin hmeraiV eiV ierousalhm outoV o mhn enatoV th eikadi tou mhnoV

6. kai sunekaqisan pan to plhqoV en th eurucwrw tou ierou tremonteV dia ton enestwta ceimwna

7. kai anastaV esdraV eipen autoiV umeiV hnomhsate kai sunwkisate gunaikaV allogeneiV tou prosqeinai amartian tw israhl

8. kai nun dote omologian doxan tw kuriw qew twn paterwn hmwn

9. kai poihsate to qelhma autou kai cwrisqhte apo twn eqnwn thV ghV kai apo twn gunaikwn twn allogenwn

10. kai efwnhsan apan to plhqoV kai eipon megalh th fwnh outwV wV eirhkaV poihsomen

11. alla to plhqoV polu kai h wra ceimerinh kai ouk iscuomen sthnai aiqrioi kai ouc euromen kai to ergon hmin ouk estin hmeraV miaV oude duo epi pleion gar hmartomen en toutoiV

12. sthtwsan de oi prohgoumenoi tou plhqouV kai panteV oi ek twn katoikiwn hmwn osoi ecousin gunaikaV allogeneiV paragenhqhtwsan labonteV cronon

13. kai ekastou de topou touV presbuterouV kai touV kritaV ewV tou lusai thn orghn tou kuriou af' hmwn tou pragmatoV toutou

14. iwnaqaV azahlou kai ieziaV qokanou epedexanto kata tauta kai mosollamoV kai leuiV kai sabbataioV sunebrabeusan autoiV

15. kai epoihsan kata panta tauta oi ek thV aicmalwsiaV

16. kai epelexato eautw esdraV o iereuV andraV hgoumenouV twn patriwn autwn kat' onoma pantaV kai sunekaqisan th noumhnia tou mhnoV tou dekatou etasai to pragma

17. kai hcqh epi peraV ta kata touV andraV touV episunecontaV gunaikaV allogeneiV ewV thV noumhniaV tou prwtou mhnoV

18. kai eureqhsan twn ierewn oi episunacqenteV allogeneiV gunaikaV econteV

19. ek twn uiwn ihsou tou iwsedek kai twn adelfwn mashaV kai eleazaroV kai iwriboV kai iwdanoV

20. kai epebalon taV ceiraV ekbalein taV gunaikaV autwn kai eiV exilasmon kriouV uper thV agnoiaV autwn

21. kai ek twn uiwn emmhr ananiaV kai zabdaioV kai manhV kai samaioV kai iihl kai azariaV

22. kai ek twn uiwn faisour eliwnaiV massiaV ismahloV kai naqanahloV kai wkidhloV kai salqaV

23. kai ek twn leuitwn iwzabdoV kai semeiV kai kwlioV outoV kalitaV kai paqaioV kai woudaV kai iwanaV

24. ek twn ieroyaltwn eliasiboV bakcouroV

25. ek twn qurwrwn salloumoV kai tolbanhV

26. ek tou israhl ek twn uiwn foroV iermaV kai ieziaV kai melciaV kai miaminoV kai eleazaroV kai asibiaV kai bannaiaV

27. ek twn uiwn hlam mataniaV kai zacariaV iezrihloV kai wbadioV kai ieremwq kai hliaV

28. kai ek twn uiwn zamoq eliadaV eliasimoV oqoniaV iarimwq kai sabaqoV kai zerdaiaV

29. kai ek twn uiwn bhbai iwannhV kai ananiaV kai zabdoV kai emaqiV

30. kai ek twn uiwn mani wlamoV mamoucoV iedaioV iasouboV kai asahloV kai ieremwq

31. kai ek twn uiwn addi naaqoV kai moossiaV lakkounoV kai naidoV kai beskaspasmuV kai sesqhl kai balnouoV kai manasshaV

32. kai ek twn uiwn annan eliwnaV kai asaiaV kai melciaV kai sabbaiaV kai simwn cosamaioV

33. kai ek twn uiwn asom maltannaioV kai mattaqiaV kai sabannaiouV kai elifalat kai manasshV kai semei

34. kai ek twn uiwn baani ieremiaV momdioV mahroV iouhl mamdai kai pediaV kai anwV karabasiwn kai eliasiboV kai mamnitanaimoV eliasiV bannouV elialiV someiV selemiaV naqaniaV kai ek twn uiwn ezwra sessiV ezril azahloV samatoV zambriV iwshpoV

35. kai ek twn uiwn nooma mazitiaV zabadaiaV hdaiV iouhl banaiaV

36. panteV outoi sunwkisan gunaikaV allogeneiV kai apelusan autaV sun teknoiV

37. kai katwkhsan oi iereiV kai oi leuitai kai oi ek tou israhl en ierousalhm kai en th cwra th noumhnia tou ebdomou mhnoV kai oi uioi israhl en taiV katoikiaiV autwn

38. kai sunhcqh pan to plhqoV omoqumadon epi to eurucwron tou proV anatolaV tou ierou pulwnoV

39. kai eipon esdra tw arcierei kai anagnwsth komisai ton nomon mwusewV ton paradoqenta upo tou kuriou qeou israhl

40. kai ekomisen esdraV o arciereuV ton nomon panti tw plhqei apo anqrwpou ewV gunaikoV kai pasin toiV iereusin akousai tou nomou noumhnia tou ebdomou mhnoV

41. kai anegignwsken en tw pro tou ierou pulwnoV eurucwrw apo orqrou ewV meshmbrinou enwpion andrwn te kai gunaikwn kai epedwkan pan to plhqoV ton noun eiV ton nomon

42. kai esth esdraV o iereuV kai anagnwsthV tou nomou epi tou xulinou bhmatoV tou kataskeuasqentoV

43. kai esthsan par' autw mattaqiaV sammouV ananiaV azariaV ouriaV ezekiaV baalsamoV ek dexiwn

44. kai ex euwnumwn fadaioV misahl melciaV lwqasouboV nabariaV zacariaV

45. kai analabwn esdraV to biblion tou nomou enwpion tou plhqouV proekaqhto gar epidoxwV enwpion pantwn

46. kai en tw lusai ton nomon panteV orqoi esthsan kai euloghsen esdraV tw kuriw qew uyistw qew sabawq pantokratori

47. kai epefwnhsen pan to plhqoV amhn kai aranteV anw taV ceiraV prospesonteV epi thn ghn prosekunhsan tw kuriw

48. ihsouV kai anniouq kai sarabiaV iadinoV iakouboV sabbataioV autaiaV maiannaV kai kalitaV azariaV kai iwzabdoV ananiaV faliaV oi leuitai edidaskon ton nomon kuriou kai proV to plhqoV aneginwskon ton nomon tou kuriou emfusiounteV ama thn anagnwsin

49. kai eipen attarathV esdra tw arcierei kai anagnwsth kai toiV leuitaiV toiV didaskousi to plhqoV epi pantaV

50. h hmera auth estin agia tw kuriw kai panteV eklaion en tw akousai tou nomou

51. badisanteV oun fagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate apostolaV toiV mh ecousin

52. agia gar h hmera tw kuriw kai mh lupeisqe o gar kurioV doxasei umaV

53. kai oi leuitai ekeleuon tw dhmw panti legonteV h hmera auth agia mh lupeisqe

54. kai wconto panteV fagein kai piein kai eufrainesqai kai dounai apostolaV toiV mh ecousin kai eufranqhnai megalwV

55. oti kai enefusiwqhsan en toiV rhmasin oiV edidacqhsan kai episunhcqhsan .

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina