1. kai basileuV dareioV epoihsen dochn megalhn pasin toiV up' auton kai pasin toiV oikogenesin autou kai pasin toiV megistasin thV mhdiaV kai thV persidoV

2. kai pasin toiV satrapaiV kai strathgoiV kai toparcaiV toiV up' auton apo thV indikhV mecri thV aiqiopiaV en taiV ekaton eikosi epta satrapeiaiV

3. kai efagosan kai epiosan kai emplhsqenteV anelusan o de dareioV o basileuV anelusen eiV ton koitwna kai ekoimhqh kai exupnoV egeneto

4. tote oi treiV neaniskoi oi swmatofulakeV oi fulassonteV to swma tou basilewV eipan eteroV proV ton eteron

5. eipwmen ekastoV hmwn ena logon oV uperiscusei kai ou an fanh to rhma autou sofwteron tou eterou dwsei autw dareioV o basileuV dwreaV megalaV kai epinikia megala

6. kai porfuran peribalesqai kai en cruswmasin pinein kai epi crusw kaqeudein kai arma crusocalinon kai kidarin bussinhn kai maniakhn peri ton trachlon

7. kai deuteroV kaqieitai dareiou dia thn sofian autou kai suggenhV dareiou klhqhsetai

8. kai tote grayanteV ekastoV ton eautou logon esfragisanto kai eqhkan upo to proskefalaion dareiou tou basilewV kai eipan

9. otan egerqh o basileuV dwsousin autw to gramma kai on an krinh o basileuV kai oi treiV megistaneV thV persidoV oti o logoV autou sofwteroV autw doqhsetai to nikoV kaqwV gegraptai

10. o eiV egrayen uperiscuei o oinoV

11. o eteroV egrayen uperiscuei o basileuV

12. o tritoV egrayen uperiscuousin ai gunaikeV uper de panta nika h alhqeia

13. kai ote exhgerqh o basileuV labonteV to gramma edwkan autw kai anegnw

14. kai exaposteilaV ekalesen pantaV touV megistanaV thV persidoV kai thV mhdiaV kai satrapaV kai strathgouV kai toparcaV kai upatouV kai ekaqisen en tw crhmatisthriw kai anegnwsqh to gramma enwpion autwn

15. kai eipen kalesate touV neaniskouV kai autoi dhlwsousin touV logouV autwn kai eklhqhsan kai eishlqosan

16. kai eipan autoiV apaggeilate hmin peri twn gegrammenwn

17. kai hrxato o prwtoV o eipaV peri thV iscuoV tou oinou kai efh outwV

18. andreV pwV uperiscuei o oinoV pantaV touV anqrwpouV touV pinontaV auton plana thn dianoian

19. tou te basilewV kai tou orfanou poiei thn dianoian mian thn te tou oiketou kai thn tou eleuqerou thn te tou penhtoV kai thn tou plousiou

20. kai pasan dianoian metastrefei eiV euwcian kai eufrosunhn kai ou memnhtai pasan luphn kai pan ofeilhma

21. kai pasaV kardiaV poiei plousiaV kai ou memnhtai basilea oude satraphn kai panta dia talantwn poiei lalein

22. kai ou memnhtai otan pinwsin filiazein filoiV kai adelfoiV kai met' ou polu spwntai macairaV

23. kai otan apo tou oinou genhqwsin ou memnhtai a epraxan

24. w andreV ouc uperiscuei o oinoV oti outwV anagkazei poiein kai esighsen outwV eipaV

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina