1. tote sisinnhV o eparcoV koilhV suriaV kai foinikhV kai saqrabouzanhV kai oi sunetairoi katakolouqhsanteV toiV upo tou basilewV dareiou prostageisin

2. epestatoun twn ierwn ergwn epimelesteron sunergounteV toiV presbuteroiV twn ioudaiwn kai ierostataiV

3. kai euoda egineto ta iera erga profhteuontwn aggaiou kai zacariou twn profhtwn

4. kai sunetelesan tauta dia prostagmatoV tou kuriou qeou israhl

5. kai meta thV gnwmhV kurou kai dareiou kai artaxerxou basilewV perswn sunetelesqh o oikoV o agioV ewV trithV kai eikadoV mhnoV adar tou ektou etouV basilewV dareiou

6. kai epoihsan oi uioi israhl kai oi iereiV kai oi leuitai kai oi loipoi oi ek thV aicmalwsiaV oi prosteqenteV akolouqwV toiV en th mwusewV biblw

7. kai proshnegkan eiV ton egkainismon tou ierou tou kuriou taurouV ekaton kriouV diakosiouV arnaV tetrakosiouV

8. cimarouV uper amartiaV pantoV tou israhl dwdeka proV ariqmon ek twn fularcwn tou israhl dwdeka

9. kai esthsan oi iereiV kai oi leuitai estolismenoi kata fulaV epi twn ergwn tou kuriou qeou israhl akolouqwV th mwusewV biblw kai oi qurwroi ef' ekastou pulwnoV

10. kai hgagosan oi uioi israhl twn ek thV aicmalwsiaV to pasca en th tessareskaidekath tou prwtou mhnoV oti hgnisqhsan oi iereiV kai oi leuitai ama

11. kai panteV oi uioi thV aicmalwsiaV ouc hgnisqhsan oti oi leuitai ama panteV hgnisqhsan

12. kai equsan to pasca pasin toiV uioiV thV aicmalwsiaV kai toiV adelfoiV autwn toiV iereusin kai eautoiV

13. kai efagosan oi uioi israhl oi ek thV aicmalwsiaV panteV oi cwrisqenteV apo twn bdelugmatwn twn eqnwn thV ghV zhtounteV ton kurion

14. kai hgagosan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV eufrainomenoi enanti tou kuriou

15. oti metestreyen thn boulhn tou basilewV assuriwn ep' autouV katiscusai taV ceiraV autwn epi ta erga kuriou qeou israhl

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina