1. kai hrxato o deuteroV lalein o eipaV peri thV iscuoV tou basilewV

2. w andreV ouc uperiscuousin oi anqrwpoi thn ghn kai thn qalassan katakratounteV kai panta ta en autoiV

3. o de basileuV uperiscuei kai kurieuei autwn kai despozei autwn kai pan o ean eiph autoiV enakouousin

4. ean eiph autoiV poihsai polemon eteroV proV ton eteron poiousin ean de exaposteilh autouV proV touV polemiouV badizousin kai katergazontai ta orh kai ta teich kai touV purgouV

5. foneuousin kai foneuontai kai ton logon tou basilewV ou parabainousin ean de nikhswsin tw basilei komizousin panta kai osa ean pronomeuswsin kai ta alla panta

6. kai osoi ou strateuontai oude polemousin alla gewrgousin thn ghn palin otan speirwsi qerisanteV anaferousin tw basilei kai eteroV ton eteron anagkazonteV anaferousi touV forouV tw basilei

7. kai autoV eiV monoV estin ean eiph apokteinai apoktennousin eipen afeinai afiousin

8. eipe pataxai tuptousin eipen erhmwsai erhmousin eipen oikodomhsai oikodomousin

9. eipen ekkoyai ekkoptousin eipen futeusai futeuousin

10. kai paV o laoV autou kai ai dunameiV autou enakouousin

11. proV de toutoiV autoV anakeitai esqiei kai pinei kai kaqeudei autoi de throusin kuklw peri auton kai ou dunantai ekastoV apelqein kai poiein ta erga autou oude parakouousin autou

12. w andreV pwV ouc uperiscuei o basileuV oti outwV epakoustoV estin kai esighsen

13. o de tritoV o eipaV peri twn gunaikwn kai thV alhqeiaV outoV estin zorobabel hrxato lalein

14. andreV ou megaV o basileuV kai polloi oi anqrwpoi kai o oinoV iscuei tiV oun o despozwn autwn h tiV o kurieuwn autwn ouc ai gunaikeV

15. ai gunaikeV egennhsan ton basilea kai panta ton laon oV kurieuei thV qalasshV kai thV ghV

16. kai ex autwn egenonto kai autai exeqreyan autouV touV futeuontaV touV ampelwnaV ex wn o oinoV ginetai

17. kai autai poiousin taV stolaV twn anqrwpwn kai autai poiousin doxan toiV anqrwpoiV kai ou dunantai oi anqrwpoi einai cwriV twn gunaikwn

18. ean de sunagagwsin crusion kai argurion kai pan pragma wraion kai idwsin gunaika mian kalhn tw eidei kai tw kallei

19. kai tauta panta afenteV eiV authn egkechnan kai caskonteV to stoma qewrousin authn kai panteV authn airetizousin mallon h to crusion kai to argurion kai pan pragma wraion

20. anqrwpoV ton eautou patera egkataleipei oV exeqreyen auton kai thn idian cwran kai proV thn idian gunaika kollatai

21. kai meta thV gunaikoV afihsi thn yuchn kai oute ton patera memnhtai oute thn mhtera oute thn cwran

22. kai enteuqen dei umaV gnwnai oti ai gunaikeV kurieuousin umwn ouci poneite kai mocqeite kai panta taiV gunaixin didote kai ferete

23. kai lambanei anqrwpoV thn romfaian autou kai ekporeuetai exodeuein kai lhsteuein kai kleptein kai eiV thn qalassan plein kai potamouV

24. kai ton leonta qewrei kai en skotei badizei kai otan kleyh kai arpash kai lwpoduthsh th erwmenh apoferei

25. kai pleion agapa anqrwpoV thn idian gunaika mallon h ton patera kai thn mhtera

26. kai polloi apenohqhsan taiV idiaiV dianoiaiV dia taV gunaikaV kai douloi egenonto di' autaV

27. kai polloi apwlonto kai esfalhsan kai hmartosan dia taV gunaikaV

28. kai nun ou pisteuete moi ouci megaV o basileuV th exousia autou ouci pasai ai cwrai eulabountai ayasqai autou

29. eqewroun auton kai apamhn thn qugatera bartakou tou qaumastou thn pallakhn tou basilewV kaqhmenhn en dexia tou basilewV

30. kai afairousan to diadhma apo thV kefalhV tou basilewV kai epitiqousan eauth kai errapizen ton basilea th aristera

31. kai proV toutoiV o basileuV caskwn to stoma eqewrei authn kai ean prosgelash autw gela ean de pikranqh ep' auton kolakeuei authn opwV diallagh autw

32. w andreV pwV ouci iscurai ai gunaikeV oti outwV prassousin

33. kai tote o basileuV kai oi megistaneV eneblepon eteroV proV ton eteron

34. kai hrxato lalein peri thV alhqeiaV andreV ouci iscurai ai gunaikeV megalh h gh kai uyhloV o ouranoV kai tacuV tw dromw o hlioV oti strefetai en tw kuklw tou ouranou kai palin apotrecei eiV ton eautou topon en mia hmera

35. ouci megaV oV tauta poiei kai h alhqeia megalh kai iscurotera para panta

36. pasa h gh thn alhqeian kalei kai o ouranoV authn eulogei kai panta ta erga seietai kai tremei kai ouk estin met' autou adikon ouqen

37. adikoV o oinoV adikoV o basileuV adikoi ai gunaikeV adikoi panteV oi uioi twn anqrwpwn kai adika panta ta erga autwn panta ta toiauta kai ouk estin en autoiV alhqeia kai en th adikia autwn apolountai

38. h de alhqeia menei kai iscuei eiV ton aiwna kai zh kai kratei eiV ton aiwna tou aiwnoV

39. kai ouk estin par' auth lambanein proswpa oude diafora alla ta dikaia poiei apo pantwn twn adikwn kai ponhrwn kai panteV eudokousi toiV ergoiV authV kai ouk estin en th krisei authV ouqen adikon

40. kai auth h iscuV kai to basileion kai h exousia kai h megaleiothV twn pantwn aiwnwn euloghtoV o qeoV thV alhqeiaV

41. kai esiwphsen tou lalein kai paV o laoV tote efwnhsen kai tote eipon megalh h alhqeia kai uperiscuei

42. tote o basileuV eipen autw aithsai o qeleiV pleiw twn gegrammenwn kai dwsomen soi on tropon eureqhV sofwteroV kai ecomenoV mou kaqhsh kai suggenhV mou klhqhsh

43. tote eipen tw basilei mnhsqhti thn euchn hn huxw oikodomhsai thn ierousalhm en th hmera h to basileion sou parelabeV

44. kai panta ta skeuh ta lhmfqenta ex ierousalhm ekpemyai a execwrisen kuroV ote huxato ekkoyai babulwna kai huxato exaposteilai ekei

45. kai su euxw oikodomhsai ton naon on enepurisan oi idoumaioi ote hrhmwqh h ioudaia upo twn caldaiwn

46. kai nun touto estin o se axiw kurie basileu kai o aitoumai se kai auth estin h megalwsunh h para sou deomai oun ina poihshV thn euchn hn huxw tw basilei tou ouranou poihsai ek stomatoV sou

47. tote anastaV dareioV o basileuV katefilhsen auton kai egrayen autw taV epistolaV proV pantaV touV oikonomouV kai toparcaV kai strathgouV kai satrapaV ina propemywsin auton kai touV met' autou pantaV anabainontaV oikodomhsai thn ierousalhm

48. kai pasi toiV toparcaiV en koilh suria kai foinikh kai toiV en tw libanw egrayen epistolaV metaferein xula kedrina apo tou libanou eiV ierousalhm kai opwV oikodomhswsin met' autou thn polin

49. kai egrayen pasi toiV ioudaioiV toiV anabainousin apo thV basileiaV eiV thn ioudaian uper thV eleuqeriaV panta dunaton kai satraphn kai toparchn kai oikonomon mh epeleusesqai epi taV quraV autwn

50. kai pasan thn cwran hn krathsousin aforologhton autoiV uparcein kai ina oi idoumaioi afiwsi taV kwmaV aV diakratousin twn ioudaiwn

51. kai eiV thn oikodomhn tou ierou doqhnai kat' eniauton talanta eikosi mecri tou oikodomhqhnai

52. kai epi to qusiasthrion olokautwmata karpousqai kaq' hmeran kaqa ecousin entolhn eptakaideka prosferein alla talanta deka kat' eniauton

53. kai pasin toiV prosbainousin apo thV babulwniaV ktisai thn polin uparcein thn eleuqerian autoiV te kai toiV teknoiV autwn kai pasi toiV iereusi toiV prosbainousin

54. egrayen de kai thn corhgian kai thn ieratikhn stolhn en tini latreuousin en auth

55. kai toiV leuitaiV egrayen dounai thn corhgian ewV hV hmeraV epitelesqh o oikoV kai ierousalhm oikodomhqhnai

56. kai pasi toiV frourousi thn polin egraye dounai autoiV klhrouV kai oywnia

57. kai exapesteilen panta ta skeuh a execwrisen kuroV apo babulwnoV kai panta osa eipen kuroV poihsai kai autoV epetaxen poihsai kai exaposteilai eiV ierousalhm

58. kai ote exhlqen o neaniskoV araV to proswpon eiV ton ouranon enantion ierousalhm euloghsen tw basilei tou ouranou legwn

59. para sou h nikh kai para sou h sofia kai sh h doxa kai egw soV oikethV

60. euloghtoV ei oV edwkaV moi sofian kai soi omologw despota twn paterwn

61. kai elaben taV epistolaV kai exhlqen eiV babulwna kai aphggeilen toiV adelfoiV autou pasin

62. kai euloghsan ton qeon twn paterwn autwn oti edwken autoiV anesin kai afesin

63. anabhnai kai oikodomhsai ierousalhm kai to ieron ou wnomasqh to onoma autou ep' autw kai ekwqwnizonto meta mousikwn kai caraV hmeraV epta

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina