1. Míg Ezdrás - könnyek közt és az Isten háza elõtt leborulva - imádkozott és bûnvallomást tett, Izraelbõl hatalmas tömeg gyûlt köréje, férfiak, asszonyok és gyermekek, s a nép hangosan zokogott.

2. Akkor Elam fiai közül Jehiel fia, Sekanja kezdett el beszélni. Így szólt Ezdráshoz: "Hûtlenek lettünk Istenünkhöz, hisz idegen asszonyokat vettünk feleségül a föld népei közül. De azért még van remény Izrael számára.

3. Tegyünk fogadalmat Istenünknek, hogy elbocsátjuk az idegen asszonyokat, és azokat a gyermekeket is, akiket szültek, az én uramnak és azoknak a tanácsára, akik ügyelnek a törvény megtartására. A törvény szerint kell eljárni.

4. Rajta hát! Mert neked kell vállalnod a feladatot, de támogatunk. Légy bátor és tedd meg!"

5. Ezdrás fölkelt, megeskette a papok és a leviták vezetõit és egész Izraelt, hogy úgy tesznek, amint (Sekanja) mondja nekik. Meg is esküdtek.

6. Ezután Ezdrás elhagyta az Isten házát és Eljasib fiának, Jochanannak szobájába ment, s ott töltötte az éjszakát, sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a fogságból hazatértek hûtlensége miatt.

7. Júdában és Jeruzsálemben mindenkinek üzentek, aki hazatért a fogságból, hogy menjen el Jeruzsálembe.

8. Aki - a vezetõk és vének határozata szerint - három napon belül nem jelenik meg, annak minden vagyonát elkobozzák, õt magát meg kizárják a fogságból hazatértek közösségébõl.

9. Júda és Benjamin (törzsébõl) mind összegyûltek három nap alatt a férfiak Jeruzsálemben, a kilencedik hónapban, a hónap huszadik napján. Az egész nép az Isten háza elõtti téren ült, és remegett a kellemetlen dolog és az esõzés miatt.

10. Ekkor fölállt Ezdrás pap, és így szólt hozzájuk: "Hûtlenek lettetek, amikor idegen asszonyokat vettetek feleségül, s így csak szaporítottátok Izrael vétkeit.

11. Most hát dicsõítsétek meg az Urat, atyáitok Istenét, teljesítsétek akaratát és különüljetek el a föld népétõl és az idegen asszonyoktól."

12. Erre az egész gyülekezet hangosan azt felelte: "Kötelességünk azt tenni, amit mondtál!

13. Mivel azonban sok a nép, és itt az esõzés ideje, nem maradhatunk kint. Egyébként is nem egy vagy két napra való teendõrõl van szó, hiszen sokan vétkeztünk ebben a dologban.

14. Vezetõink képviseljék az egész közösséget, s azok, akik városainkban idegen asszonyokat vettek feleségül, mind jelenjenek meg a meghatározott napokon a városok véneivel és bíráival együtt, amíg el nem hárítjuk magunkról Istenünk haragját, amit ez a bûn vont ránk.

15. Csak Azael fia, Jonatan és Tikva fia, Jahzeja ellenezték a dolgot. Ugyanakkor Mesullám és Sabtai levita támogatta õket.

16. A fogságból hazatértek tehát a határozathoz tartották magukat. Ezdrás pap nemzetségeik szerint családfõket választott magának segítségül, mind név szerint számba véve. A tizedik hónap elsõ napján kezdték meg az ülést, hogy az ügyet kivizsgálják,

17. s az elsõ hónap elsõ napjáig minden férfi dolgával végeztek, aki idegen asszonyt vett feleségül.

18. A következõk voltak a papok között, akik idegen asszonyokat vettek feleségül: Jesuának, Joszadak fiának fiai és testvérei közül Maaszeja, Eliezer, Jarib és Gedalja.

19. Ezek esküvel ígérték meg, hogy elbocsátják asszonyukat, és vétkükért bemutattak egy kost engesztelõ áldozatul.

20. Immer fiai közül Hanani és Zebadja.

21. Harim fiai közül Maaszeja, Illés, Semaja, Jehiel és Uzija.

22. Passur fiai közül Eljoenai, Maaszeja, Jismael, Netaneél, Jozabad és Eleaza.

23. A leviták között: Jozabad, Simi, Kelaja - ugyanaz, mint Kelita -, Petahja, Júda és Eliezer.

24. Az énekesek közül: Eljasib. A kapuõrök közül: Sallum, Telem és Uri.

25. Izrael fiai közül: Paros fiai közül: Ramja, Jizzia, Malkija, Mijjamin, Eleazár, Malkia és Benaja.

26. Elám fiai közül: Mattanja, Zakariás, Jehiel, Abdi, Jeromet és Illés.

27. Zattu fiai közül: Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeromet, Zabad és Aziza.

28. Bebai fiai közül Johanan, Hananja, Zabbai, Atlai.

29. Bigvai fiai közül: Messullam, Malluk, Jedaja, Jasub, Jisal és Jeremot.

30. Pahat-Moáb fiai közül: Adna, Kelal, Benaja, Maaszeja, Mattanja, Beszalel, Binnui és Manasszé.

31. Harim fiai közül Eliezer, Jisia, Malhia, Semaja, Simeon,

32. Benjamin, Malluk, Semarja.

33. Hasum fiai közül: Mattenai, Mattata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasszé, Simi.

34. Bani fiai közül: Maadai, Amran, Joel,

35. Benaja, Bedia, Kelaja,

36. Vania, Meremot, El-jasib,

37. Mattanja, Mattenai, Jasszai;

38. Binnui fiai közül Simi,

39. Selemja, Natan és Adaja.

40. Zakkai fiai közül Sasai, Sarai,

41. Azareel, Selemja, Semarja,

42. Sallum, Amarja, József;

43. Nebo fiai közül: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jaddai, Joél, Benaja.

44. Ezek mind idegen asszonyt vettek feleségül. Elküldték az asszonyokat is, a gyermekeket is.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina