1. salpisate salpiggi en siwn khruxate en orei agiw mou kai sugcuqhtwsan panteV oi katoikounteV thn ghn dioti parestin hmera kuriou oti egguV

2. hmera skotouV kai gnofou hmera nefelhV kai omiclhV wV orqroV cuqhsetai epi ta orh laoV poluV kai iscuroV omoioV autw ou gegonen apo tou aiwnoV kai met' auton ou prosteqhsetai ewV etwn eiV geneaV genewn

3. ta emprosqen autou pur analiskon kai ta opisw autou anaptomenh flox wV paradeisoV trufhV h gh pro proswpou autou kai ta opisqen autou pedion afanismou kai anaswzomenoV ouk estai autw

4. wV orasiV ippwn h oyiV autwn kai wV ippeiV outwV katadiwxontai

5. wV fwnh armatwn epi taV korufaV twn orewn exalountai kai wV fwnh flogoV puroV katesqioushV kalamhn kai wV laoV poluV kai iscuroV paratassomenoV eiV polemon

6. apo proswpou autou suntribhsontai laoi pan proswpon wV proskauma cutraV

7. wV machtai dramountai kai wV andreV polemistai anabhsontai epi ta teich kai ekastoV en th odw autou poreusetai kai ou mh ekklinwsin taV tribouV autwn

8. kai ekastoV apo tou adelfou autou ouk afexetai katabarunomenoi en toiV oploiV autwn poreusontai kai en toiV belesin autwn pesountai kai ou mh suntelesqwsin

9. thV polewV epilhmyontai kai epi twn teicewn dramountai kai epi taV oikiaV anabhsontai kai dia quridwn eiseleusontai wV kleptai

10. pro proswpou autwn sugcuqhsetai h gh kai seisqhsetai o ouranoV o hlioV kai h selhnh suskotasousin kai ta astra dusousin to feggoV autwn

11. kai kurioV dwsei fwnhn autou pro proswpou dunamewV autou oti pollh estin sfodra h parembolh autou oti iscura erga logwn autou dioti megalh h hmera tou kuriou megalh kai epifanhV sfodra kai tiV estai ikanoV auth

12. kai nun legei kurioV o qeoV umwn epistrafhte proV me ex olhV thV kardiaV umwn kai en nhsteia kai en klauqmw kai en kopetw

13. kai diarrhxate taV kardiaV umwn kai mh ta imatia umwn kai epistrafhte proV kurion ton qeon umwn oti elehmwn kai oiktirmwn estin makroqumoV kai polueleoV kai metanown epi taiV kakiaiV

14. tiV oiden ei epistreyei kai metanohsei kai upoleiyetai opisw autou eulogian qusian kai spondhn kuriw tw qew hmwn

15. salpisate salpiggi en siwn agiasate nhsteian khruxate qerapeian

16. sunagagete laon agiasate ekklhsian eklexasqe presbuterouV sunagagete nhpia qhlazonta mastouV exelqatw numfioV ek tou koitwnoV autou kai numfh ek tou pastou authV

17. ana meson thV krhpidoV tou qusiasthriou klausontai oi iereiV oi leitourgounteV kuriw kai erousin feisai kurie tou laou sou kai mh dwV thn klhronomian sou eiV oneidoV tou katarxai autwn eqnh opwV mh eipwsin en toiV eqnesin pou estin o qeoV autwn

18. kai ezhlwsen kurioV thn ghn autou kai efeisato tou laou autou

19. kai apekriqh kurioV kai eipen tw law autou idou egw exapostellw umin ton siton kai ton oinon kai to elaion kai emplhsqhsesqe autwn kai ou dwsw umaV ouketi eiV oneidismon en toiV eqnesi

20. kai ton apo borra ekdiwxw af' umwn kai exwsw auton eiV ghn anudron kai afaniw to proswpon autou eiV thn qalassan thn prwthn kai ta opisw autou eiV thn qalassan thn escathn kai anabhsetai h sapria autou kai anabhsetai o bromoV autou oti emegalunen ta erga autou

21. qarsei gh caire kai eufrainou oti emegalunen kurioV tou poihsai

22. qarseite kthnh tou pediou oti beblasthken pedia thV erhmou oti xulon hnegken ton karpon autou ampeloV kai sukh edwkan thn iscun autwn

23. kai ta tekna siwn cairete kai eufrainesqe epi tw kuriw qew umwn dioti edwken umin ta brwmata eiV dikaiosunhn kai brexei umin ueton proimon kai oyimon kaqwV emprosqen

24. kai plhsqhsontai ai alwneV sitou kai uperekcuqhsontai ai lhnoi oinou kai elaiou

25. kai antapodwsw umin anti twn etwn wn katefagen h akriV kai o broucoV kai h erusibh kai h kamph h dunamiV mou h megalh hn exapesteila eiV umaV

26. kai fagesqe esqionteV kai emplhsqhsesqe kai ainesete to onoma kuriou tou qeou umwn a epoihsen meq' umwn eiV qaumasia kai ou mh kataiscunqh o laoV mou eiV ton aiwna

27. kai epignwsesqe oti en mesw tou israhl egw eimi kai egw kurioV o qeoV umwn kai ouk estin eti plhn emou kai ou mh kataiscunqwsin ouketi paV o laoV mou eiV ton aiwna

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina