1. peri de ton kairon ekeinon etugcanen antiocoV analelukwV akosmwV ek twn peri thn persida topwn

2. eiselhluqei gar eiV thn legomenhn persepolin kai epeceirhsen ierosulein kai thn polin sunecein dio dh twn plhqwn ormhsantwn epi thn twn oplwn bohqeian etraphsan kai sunebh tropwqenta ton antiocon upo twn egcwriwn aschmona thn anazughn poihsasqai

3. onti de autw kat' ekbatana prosepesen ta kata nikanora kai touV peri timoqeon gegonota

4. eparqeiV de tw qumw weto kai thn twn pefugadeukotwn auton kakian eiV touV ioudaiouV enapereisasqai dio sunetaxen ton armathlathn adialeiptwV elaunonta katanuein thn poreian thV ex ouranou dh krisewV sunoushV autw outwV gar uperhfanwV eipen poluandrion ioudaiwn ierosoluma poihsw paragenomenoV ekei

5. o de pantepopthV kurioV o qeoV tou israhl epataxen auton aniatw kai aoratw plhgh arti de autou katalhxantoV ton logon elaben auton anhkestoV twn splagcnwn alghdwn kai pikrai twn endon basanoi

6. panu dikaiwV ton pollaiV kai xenizousaiV sumforaiV eterwn splagcna basanisanta

7. o d' oudamwV thV agerwciaV elhgen eti de kai thV uperhfaniaV epeplhrwto pur pnewn toiV qumoiV epi touV ioudaiouV kai keleuwn epoxunein thn poreian sunebh de kai pesein auton apo tou armatoV feromenou roizw kai duscerei ptwmati peripesonta panta ta melh tou swmatoV apostreblousqai

8. o d' arti dokwn toiV thV qalasshV kumasin epitassein dia thn uper anqrwpon alazoneian kai plastiggi ta twn orewn oiomenoV uyh sthsein kata ghn genomenoV en foreiw parekomizeto faneran tou qeou pasin thn dunamin endeiknumenoV

9. wste kai ek tou swmatoV tou dussebouV skwlhkaV anazein kai zwntoV en odunaiV kai alghdosin taV sarkaV autou diapiptein upo de thV osmhV autou pan to stratopedon barunesqai thn saprian

10. kai ton mikrw proteron twn ouraniwn astrwn aptesqai dokounta parakomizein oudeiV edunato dia to thV osmhV aforhton baroV

11. entauqa oun hrxato to polu thV uperhfaniaV lhgein teqrausmenoV kai eiV epignwsin ercesqai qeia mastigi kata stigmhn epiteinomenoV taiV alghdosin

12. kai mhde thV osmhV autou dunamenoV anecesqai taut' efh dikaion upotassesqai tw qew kai mh qnhton onta isoqea fronein

13. huceto de o miaroV proV ton ouketi auton elehsonta despothn outwV legwn

14. thn men agian polin hn speudwn paregineto isopedon poihsai kai poluandrion oikodomhsai eleuqeran anadeixai

15. touV de ioudaiouV ouV diegnwkei mhde tafhV axiwsai oiwnobrwtouV de sun toiV nhpioiV ekriyein qhrioiV pantaV autouV isouV aqhnaioiV poihsein

16. on de proteron eskuleusen agion new kallistoiV anaqhmasin kosmhsein kai ta iera skeuh poluplasia panta apodwsein taV de epiballousaV proV taV qusiaV suntaxeiV ek twn idiwn prosodwn corhghsein

17. proV de toutoiV kai ioudaion esesqai kai panta topon oikhton epeleusesqai kataggellonta to tou qeou kratoV

18. oudamwV de lhgontwn twn ponwn epelhluqei gar ep' auton dikaia h tou qeou krisiV ta kat' auton apelpisaV egrayen proV touV ioudaiouV thn upogegrammenhn epistolhn ikethriaV taxin ecousan periecousan de outwV

19. toiV crhstoiV ioudaioiV toiV politaiV polla cairein kai ugiainein kai eu prattein basileuV kai strathgoV antiocoV

20. ei errwsqe kai ta tekna kai ta idia kata gnwmhn estin umin eiV ouranon thn elpida ecwn

21. umwn thn timhn kai thn eunoian emnhmoneuon filostorgwV epanagwn ek twn kata thn persida topwn kai peripeswn asqeneia duscereian ecoush anagkaion hghsamhn frontisai thV koinhV pantwn asfaleiaV

22. ouk apoginwskwn ta kat' emauton alla ecwn pollhn elpida ekfeuxesqai thn asqeneian

23. qewrwn de oti kai o pathr kaq' ouV kairouV eiV touV anw topouV estratopedeusen anedeixen ton diadexamenon

24. opwV ean ti paradoxon apobainh h kai prosaggelqh ti duscereV eidoteV oi kata thn cwran w kataleleiptai ta pragmata mh epitarasswntai

25. proV de toutoiV katanown touV parakeimenouV dunastaV kai geitniwntaV th basileia toiV kairoiV epecontaV kai prosdokwntaV to apobhsomenon anadedeica ton uion antiocon basilea on pollakiV anatrecwn eiV taV epanw satrapeiaV toiV pleistoiV umwn parekatetiqemhn kai sunistwn gegrafa de proV auton ta upogegrammena

26. parakalw oun umaV kai axiw memnhmenouV twn euergesiwn koinh kai kat' idian ekaston sunthrein thn ousan eunoian eiV eme kai ton uion

27. pepeismai gar auton epieikwV kai filanqrwpwV parakolouqounta th emh proairesei sumperienecqhsesqai umin

28. o men oun androfonoV kai blasfhmoV ta ceirista paqwn wV eterouV dieqhken epi xenhV en toiV oresin oiktistw morw katestreyen ton bion

29. parekomizeto de to swma filippoV o suntrofoV autou oV kai dieulabhqeiV ton uion antiocou proV ptolemaion ton filomhtora eiV aigupton diekomisqh

“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina