1. w anohtoi galatai tiV umaV ebaskanen th alhqeia mh peiqesqai oiV kat ofqalmouV ihsouV cristoV proegrafh en umin estaurwmenoV

2. touto monon qelw maqein af umwn ex ergwn nomou to pneuma elabete h ex akohV pistewV

3. outwV anohtoi este enarxamenoi pneumati nun sarki epiteleisqe

4. tosauta epaqete eikh eige kai eikh

5. o oun epicorhgwn umin to pneuma kai energwn dunameiV en umin ex ergwn nomou h ex akohV pistewV

6. kaqwV abraam episteusen tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

7. ginwskete ara oti oi ek pistewV outoi eisin uioi abraam

8. proidousa de h grafh oti ek pistewV dikaioi ta eqnh o qeoV proeuhggelisato tw abraam oti eneuloghqhsontai en soi panta ta eqnh

9. wste oi ek pistewV eulogountai sun tw pistw abraam

10. osoi gar ex ergwn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar epikataratoV paV oV ouk emmenei en pasin toiV gegrammenoiV en tw bibliw tou nomou tou poihsai auta

11. oti de en nomw oudeiV dikaioutai para tw qew dhlon oti o dikaioV ek pistewV zhsetai

12. o de nomoV ouk estin ek pistewV all o poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV

13. cristoV hmaV exhgorasen ek thV kataraV tou nomou genomenoV uper hmwn katara gegraptai gar epikataratoV paV o kremamenoV epi xulou

14. ina eiV ta eqnh h eulogia tou abraam genhtai en cristw ihsou ina thn epaggelian tou pneumatoV labwmen dia thV pistewV

15. adelfoi kata anqrwpon legw omwV anqrwpou kekurwmenhn diaqhkhn oudeiV aqetei h epidiatassetai

16. tw de abraam errhqhsan ai epaggeliai kai tw spermati autou ou legei kai toiV spermasin wV epi pollwn all wV ef enoV kai tw spermati sou oV estin cristoV

17. touto de legw diaqhkhn prokekurwmenhn upo tou qeou eiV criston o meta eth tetrakosia kai triakonta gegonwV nomoV ouk akuroi eiV to katarghsai thn epaggelian

18. ei gar ek nomou h klhronomia ouketi ex epaggeliaV tw de abraam di epaggeliaV kecaristai o qeoV

19. ti oun o nomoV twn parabasewn carin proseteqh acriV ou elqh to sperma w ephggeltai diatageiV di aggelwn en ceiri mesitou

20. o de mesithV enoV ouk estin o de qeoV eiV estin

21. o oun nomoV kata twn epaggeliwn tou qeou mh genoito ei gar edoqh nomoV o dunamenoV zwopoihsai ontwV an ek nomou hn h dikaiosunh

22. alla sunekleisen h grafh ta panta upo amartian ina h epaggelia ek pistewV ihsou cristou doqh toiV pisteuousin

23. pro tou de elqein thn pistin upo nomon efrouroumeqa sugkekleismenoi eiV thn mellousan pistin apokalufqhnai

24. wste o nomoV paidagwgoV hmwn gegonen eiV criston ina ek pistewV dikaiwqwmen

25. elqoushV de thV pistewV ouketi upo paidagwgon esmen

26. panteV gar uioi qeou este dia thV pistewV en cristw ihsou

27. osoi gar eiV criston ebaptisqhte criston enedusasqe

28. ouk eni ioudaioV oude ellhn ouk eni douloV oude eleuqeroV ouk eni arsen kai qhlu panteV gar umeiV eiV este en cristw ihsou

29. ei de umeiV cristou ara tou abraam sperma este kai kat epaggelian klhronomoi

“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina