1. kai o pemptoV aggeloV esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiV thn ghn kai edoqh autw h kleiV tou freatoV thV abussou

2. kai hnoixen to frear thV abussou kai anebh kapnoV ek tou freatoV wV kapnoV kaminou megalhV kai eskotisqh o hlioV kai o ahr ek tou kapnou tou freatoV

3. kai ek tou kapnou exhlqon akrideV eiV thn ghn kai edoqh autaiV exousia wV ecousin exousian oi skorpioi thV ghV

4. kai erreqh autaiV ina mh adikhswsin ton corton thV ghV oude pan clwron oude pan dendron ei mh touV anqrwpouV monouV oitineV ouk ecousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn

5. kai edoqh autaiV ina mh apokteinwsin autouV all ina basanisqwsin mhnaV pente kai o basanismoV autwn wV basanismoV skorpiou otan paish anqrwpon

6. kai en taiV hmeraiV ekeinaiV zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai ouc eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feuxetai o qanatoV ap autwn

7. kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippoiV htoimasmenoiV eiV polemon kai epi taV kefalaV autwn wV stefanoi omoioi crusw kai ta proswpa autwn wV proswpa anqrwpwn

8. kai eicon tricaV wV tricaV gunaikwn kai oi odonteV autwn wV leontwn hsan

9. kai eicon qwrakaV wV qwrakaV sidhrouV kai h fwnh twn pterugwn autwn wV fwnh armatwn ippwn pollwn trecontwn eiV polemon

10. kai ecousin ouraV omoiaV skorpioiV kai kentra hn en taiV ouraiV autwn kai h exousia autwn adikhsai touV anqrwpouV mhnaV pente

11. kai ecousin ef autwn basilea ton aggelon thV abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma ecei apolluwn

12. h ouai h mia aphlqen idou ercontai eti duo ouai meta tauta

13. kai o ektoV aggeloV esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou crusou tou enwpion tou qeou

14. legousan tw ektw aggelw oV eice thn salpigga luson touV tessaraV aggelouV touV dedemenouV epi tw potamw tw megalw eufrath

15. kai eluqhsan oi tessareV aggeloi oi htoimasmenoi eiV thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn

16. kai o ariqmoV strateumatwn tou ippikou duo muriadeV muriadwn kai hkousa ton ariqmon autwn

17. kai outwV eidon touV ippouV en th orasei kai touV kaqhmenouV ep autwn econtaV qwrakaV purinouV kai uakinqinouV kai qeiwdeiV kai ai kefalai twn ippwn wV kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnoV kai qeion

18. upo twn triwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puroV kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn

19. ai gar exousiai autwn en tw stomati autwn eisin ai gar ourai autwn omoiai ofesin ecousai kefalaV kai en autaiV adikousin

20. kai oi loipoi twn anqrwpwn oi ouk apektanqhsan en taiV plhgaiV tautaiV oute metenohsan ek twn ergwn twn ceirwn autwn ina mh proskunhswsin ta daimonia kai eidwla ta crusa kai ta argura kai ta calka kai ta liqina kai ta xulina a oute blepein dunatai oute akouein oute peripatein

21. kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakeiwn autwn oute ek thV porneiaV autwn oute ek twn klemmatwn autwn

“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina