Talált 31 Eredmények: ilewV

 • eipen de autoiV ilewV umin mh fobeisqe o qeoV umwn kai o qeoV twn paterwn umwn edwken umin qhsaurouV en toiV marsippoiV umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen proV autouV ton sumewn (Gênesis 43, 23)
 • mhpote eipwsin oi aiguptioi legonteV meta ponhriaV exhgagen autouV apokteinai en toiV oresin kai exanalwsai autouV apo thV ghV pausai thV orghV tou qumou sou kai ilewV genou epi th kakia tou laou sou (Êxodo 32, 12)

 • afeV thn amartian tw law toutw kata to mega eleoV sou kaqaper ilewV autoiV egenou ap' aiguptou ewV tou nun (Números 14, 19)

 • kai eipen kurioV proV mwushn ilewV autoiV eimi kata to rhma sou (Números 14, 20)

 • ilewV genou tw law sou israhl ouV elutrwsw kurie ek ghV aiguptou ina mh genhtai aima anaition en tw law sou israhl kai exilasqhsetai autoiV to aima (Deuteronômio 21, 8)

 • kai apekriqh iwab kai eipen ilewV moi ilewV moi ei katapontiw kai ei diafqerw (II Samuel 20, 20)

 • kai eipen ilewV moi kurie tou poihsai touto ei aima twn andrwn twn poreuqentwn en taiV yucaiV autwn piomai kai ouk hqelhsen piein auto tauta epoihsan oi treiV dunatoi (II Samuel 23, 17)
 • kai eisakoush thV dehsewV tou doulou sou kai tou laou sou israhl a an proseuxwntai eiV ton topon touton kai su eisakoush en tw topw thV katoikhsewV sou en ouranw kai poihseiV kai ilewV esh (I Reis 8, 30)

 • kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou laou sou israhl kai apostreyeiV autouV eiV thn ghn hn edwkaV toiV patrasin autwn (I Reis 8, 34)

 • kai eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV tou doulou sou kai tou laou sou israhl oti dhlwseiV autoiV thn odon thn agaqhn poreuesqai en auth kai dwseiV ueton epi thn ghn hn edwkaV tw law sou en klhronomia (I Reis 8, 36)

 • kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai ilewV esh kai poihseiV kai dwseiV andri kata taV odouV autou kaqwV an gnwV thn kardian autou oti su monwtatoV oidaV thn kardian pantwn uiwn anqrwpwn (I Reis 8, 39)

 • kai ilewV esh taiV adikiaiV autwn aiV hmarton soi kai kata panta ta aqethmata autwn a hqethsan soi kai dwseiV autouV eiV oiktirmouV enwpion aicmalwteuontwn autouV kai oiktirhsousin autouV (I Reis 8, 50)
“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina