Talált 24 Eredmények: fobeisqai

 • hmeran hn esthte enantion kuriou tou qeou umwn en cwrhb th hmera thV ekklhsiaV ote eipen kurioV proV me ekklhsiason proV me ton laon kai akousatwsan ta rhmata mou opwV maqwsin fobeisqai me pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi thV ghV kai touV uiouV autwn didaxwsin (Deuteronômio 4, 10)

 • tiV dwsei outwV einai thn kardian autwn en autoiV wste fobeisqai me kai fulassesqai taV entolaV mou pasaV taV hmeraV ina eu h autoiV kai toiV uioiV autwn di' aiwnoV (Deuteronômio 5, 29)

 • kai eneteilato hmin kurioV poiein panta ta dikaiwmata tauta fobeisqai kurion ton qeon hmwn ina eu h hmin pasaV taV hmeraV ina zwmen wsper kai shmeron (Deuteronômio 6, 24)

 • kai fulaxh taV entolaV kuriou tou qeou sou poreuesqai en taiV odoiV autou kai fobeisqai auton (Deuteronômio 8, 6)

 • kai nun israhl ti kurioV o qeoV sou aiteitai para sou all' h fobeisqai kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou kai agapan auton kai latreuein kuriw tw qew sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou (Deuteronômio 10, 12)

 • kai fagh auto enanti kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei oisete ta epidekata tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou ina maqhV fobeisqai kurion ton qeon sou pasaV taV hmeraV (Deuteronômio 14, 23)

 • kai estai met' autou kai anagnwsetai en autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou ina maqh fobeisqai kurion ton qeon autou fulassesqai pasaV taV entolaV tautaV kai ta dikaiwmata tauta poiein (Deuteronômio 17, 19)

 • ean mh eisakoushte poiein panta ta rhmata tou nomou toutou ta gegrammena en tw bibliw toutw fobeisqai to onoma to entimon kai to qaumaston touto kurion ton qeon sou (Deuteronômio 28, 58)

 • ekklhsiasaV ton laon touV andraV kai taV gunaikaV kai ta ekgona kai ton proshluton ton en taiV polesin umwn ina akouswsin kai ina maqwsin fobeisqai kurion ton qeon umwn kai akousontai poiein pantaV touV logouV tou nomou toutou (Deuteronômio 31, 12)

 • kai oi uioi autwn oi ouk oidasin akousontai kai maqhsontai fobeisqai kurion ton qeon umwn pasaV taV hmeraV osaV autoi zwsin epi thV ghV eiV hn umeiV diabainete ton iordanhn ekei klhronomhsai authn (Deuteronômio 31, 13)

 • kai egeneto en tw fobeisqai autouV auton proskatesthsan autw etairouV triakonta kai hsan met' autou (Juízes 14, 11)

 • kai ouk hdunasqh eti memfibosqe apokriqhnai tw abennhr rhma apo tou fobeisqai auton (II Samuel 3, 11)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina