Talált 248 Eredmények: faraw

 • kai ina ti barunete taV kardiaV umwn wV ebarunen aiguptoV kai faraw thn kardian autwn ouci ote enepaixen autoiV exapesteilan autouV kai aphlqon (I Samuel 6, 6)

 • kai eipen proV uiouV israhl tade eipen kurioV o qeoV israhl legwn egw anhgagon touV uiouV israhl ex aiguptou kai exeilamhn umaV ek ceiroV faraw basilewV aiguptou kai ek paswn twn basileiwn twn qlibouswn umaV (I Samuel 10, 18)

 • kai edwken o basileuV ton banaiou uion iwdae ant' autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en ierousalhm kai ton sadwk ton ierea edwken o basileuV eiV ierea prwton anti abiaqar [35a] kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai platoV kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan [35b] kai eplhqunqh h fronhsiV salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn uiwn kai uper pantaV fronimouV aiguptou [35c] kai elaben thn qugatera faraw kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon autou kai ton oikon kuriou en prwtoiV kai to teicoV ierousalhm kukloqen en epta etesin epoihsen kai sunetelesen [35d] kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei [35e] kai epoihsen salwmwn thn qalassan kai ta uposthrigmata kai touV louthraV touV megalouV kai touV stulouV kai thn krhnhn thV aulhV kai thn qalassan thn calkhn [35f] kai wkodomhsen thn akran kai taV epalxeiV authV kai diekoyen thn polin dauid outwV qugathr faraw anebainen ek thV polewV dauid eiV ton oikon authV on wkodomhsen auth tote wkodomhsen thn akran [35g] kai salwmwn aneferen treiV en tw eniautw olokautwseiV kai eirhnikaV epi to qusiasthrion o wkodomhsen tw kuriw kai equmia enwpion kuriou kai sunetelesen ton oikon [35h] kai outoi oi arconteV oi kaqestamenoi epi ta erga tou salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai tou laou twn poiountwn ta erga [35i] kai wkodomhsen thn assour kai thn magdw kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn epanw kai ta baalaq [35k] plhn meta to oikodomhsai auton ton oikon tou kuriou kai to teicoV ierousalhm kuklw meta tauta wkodomhsen taV poleiV tautaV [35l] kai en tw eti dauid zhn eneteilato tw salwmwn legwn idou meta sou semei uioV ghra uioV spermatoV tou iemini ek cebrwn [35m] outoV kathrasato me kataran odunhran en h hmera eporeuomhn eiV parembolaV [35n] kai autoV katebainen eiV apanthn moi epi ton iordanhn kai wmosa autw kata tou kuriou legwn ei qanatwqhsetai en romfaia [35o] kai nun mh aqwwshV auton oti anhr fronimoV su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou (I Reis 2, 35)

 • kai pareginonto panteV oi laoi akousai thV sofiaV salwmwn kai elambanen dwra para pantwn twn basilewn thV ghV osoi hkouon thV sofiaV autou [14a] kai elaben salwmwn thn qugatera faraw eautw eiV gunaika kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon kuriou kai ton oikon eautou kai to teicoV ierousalhm [14b] tote anebh faraw basileuV aiguptou kai prokatelabeto thn gazer kai enepurisen authn kai ton cananithn ton katoikounta en mergab kai edwken autaV faraw apostolaV qugatri autou gunaiki salwmwn kai salwmwn wkodomhsen thn gazer (I Reis 5, 14)

 • kai oikoV autw en w kaqhsetai ekei aulh mia exelissomenh toutoiV kata to ergon touto kai oikon th qugatri faraw hn elaben salwmwn kata to ailam touto (I Reis 7, 45)

 • kai erousin anq' wn egkatelipon kurion qeon autwn oV exhgagen touV pateraV autwn ex aiguptou ex oikou douleiaV kai antelabonto qewn allotriwn kai prosekunhsan autoiV kai edouleusan autoiV dia touto ephgagen kurioV ep' autouV thn kakian tauthn [9a] tote anhgagen salwmwn thn qugatera faraw ek polewV dauid eiV oikon autou on wkodomhsen eautw en taiV hmeraiV ekeinaiV (I Reis 9, 9)

 • kai o basileuV salwmwn hn filogunaioV kai hsan autw arcousai eptakosiai kai pallakai triakosiai kai elaben gunaikaV allotriaV kai thn qugatera faraw mwabitidaV ammanitidaV suraV kai idoumaiaV cettaiaV kai amorraiaV (I Reis 11, 1)

 • kai anistantai andreV ek thV polewV madiam kai ercontai eiV faran kai lambanousin andraV met' autwn kai ercontai proV faraw basilea aiguptou kai eishlqen ader proV faraw kai edwken autw oikon kai artouV dietaxen autw (I Reis 11, 18)

 • kai euren ader carin enantion faraw sfodra kai edwken autw gunaika adelfhn thV gunaikoV autou adelfhn qekeminaV thn meizw (I Reis 11, 19)

 • kai eteken autw h adelfh qekeminaV tw ader ton ganhbaq uion authV kai exeqreyen auton qekemina en mesw uiwn faraw kai hn ganhbaq en mesw uiwn faraw (I Reis 11, 20)

 • kai ader hkousen en aiguptw oti kekoimhtai dauid meta twn paterwn autou kai oti teqnhken iwab o arcwn thV stratiaV kai eipen ader proV faraw exaposteilon me kai apostreyw eiV thn ghn mou (I Reis 11, 21)

 • kai eipen faraw tw ader tini su elattonh met' emou kai idou su zhteiV apelqein eiV thn ghn sou kai eipen autw ader oti exapostellwn exaposteleiV me kai anestreyen ader eiV thn ghn autou (I Reis 11, 22)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina