Talált 26 Eredmények: zaèe

 • Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina, pa reèe: "Muško sam èedo stekla pomoæu Jahve!" (Knjiga Postanka 4, 1)

 • Kajin pozna svoju ženu te ona zaèe i rodi Henoka. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina - Henok. (Knjiga Postanka 4, 17)

 • Uðe on k Hagari te ona zaèe. A kad je vidjela da je zaèela, s prezirom je gledala na svoju gospodaricu. (Knjiga Postanka 16, 4)

 • Sara zaèe i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog oznaèio. (Knjiga Postanka 21, 2)

 • Izak se obrati Jahvi za svoju ženu jer je bila nerotkinja. Jahve ga usliša te njegova žena Rebeka zaèe. (Knjiga Postanka 25, 21)

 • Lea zaèe i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, a to znaèi, kako je ona protumaèila: "Jahve je vidio moju nevolju i stoga æe me sada muž moj ljubiti." (Knjiga Postanka 29, 32)

 • Opet zaèe i rodi sina te izjavi: "Jahve je èuo da nisam voljena, stoga mi je dao i ovoga." Zato mu nadjenu ime Šimun. (Knjiga Postanka 29, 33)

 • Opet zaèe i rodi sina te izjavi: "Sad æe se moj muž meni prikloniti: tri sam mu sina rodila." Zato mu nadjenu ime Levi. (Knjiga Postanka 29, 34)

 • Bilha zaèe te Jakovu rodi sina. (Knjiga Postanka 30, 5)

 • Rahelina sluškinja Bilha opet zaèe i rodi Jakovu drugoga sina. (Knjiga Postanka 30, 7)

 • Bog usliša Leu; ona zaèe te Jakovu rodi petog sina. (Knjiga Postanka 30, 17)

 • Lea opet zaèe i rodi Jakovu šestoga sina. (Knjiga Postanka 30, 19)


“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina