Talált 2048 Eredmények: reèe

 • Jedan drugome reèe: "Hajdemo praviti opeke te ih peæi da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. (Knjiga Postanka 11, 3)

 • Jahve reèe. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek poèetak njihovih nastojanja. Sad im ništa neæe biti neostvarivo što god naume izvesti. (Knjiga Postanka 11, 6)

 • Jahve reèe Abramu: "Idi iz zemlje svoje, iz zavièaja i doma oèinskog, u krajeve koje æu ti pokazati. (Knjiga Postanka 12, 1)

 • Jahve se javi Abramu pa mu reèe: "Tvome æu potomstvu dati ovu zemlju." Abram tu podigne žrtvenik Jahvi koji mu se objavio. (Knjiga Postanka 12, 7)

 • Kad je bio na ulazu u Egipat, reèe svojoj ženi Saraji: "Znam da si lijepa žena. (Knjiga Postanka 12, 11)

 • I faraon pozva Abrama pa reèe: "Što si mi to uèinio? Zašto mi nisi kazao da je ona tvoja žena? (Knjiga Postanka 12, 18)

 • Zato Abram reèe Lotu: "Neka ne bude svaðe izmeðu mene i tebe, izmeðu pastira mojih i tvojih - tÓa mi smo braæa! (Knjiga Postanka 13, 8)

 • Jahve reèe Abramu, pošto se Lot od njega rastao: "Oèi svoje podigni i s mjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu; (Knjiga Postanka 13, 14)

 • Tada kralj Sodome reèe Abramu: "Meni daj ljude, a dobra uzmi sebi!" (Knjiga Postanka 14, 21)

 • Izvede ga van i reèe: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko æe biti tvoje potomstvo." (Knjiga Postanka 15, 5)

 • Tada mu on reèe: "Ja sam Jahve koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed." (Knjiga Postanka 15, 7)

 • Tada Bog reèe Abramu: "Dobro znaj da æe tvoji potomci biti stranci u tuðoj zemlji; robovat æe i biti tlaèeni èetiri stotine godina, (Knjiga Postanka 15, 13)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina