Talált 2048 Eredmények: reèe

  • Kad se Mihael arkanðeo s ðavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreæi pogrdan sud protiv njega, nego reèe: "Sprijeèio te Gospodin!" (Poslanica Jude apostola 1, 9)

  • Nakon toga vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu! A onaj prijašnji glas, što ga ono zaèuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reèe: "Uziði ovamo i pokazat æu ti što se ima dogoditi nakon ovoga!" (Otkrivenje 4, 1)

  • A jedan od starješina reèe: "Ne plaèi! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on æe otvoriti knjigu i sedam peèata njezinih. (Otkrivenje 5, 5)

  • I reèe mi anðeo: "Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici. (Otkrivenje 17, 15)

  • I reèe mi: "Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjèevu!" I reèe mi: "Ove su rijeèi istinite, Božje." (Otkrivenje 19, 9)

  • Tada Onaj što sjedi na prijestolju reèe: "Evo, sve èinim novo!" I doda: "Napiši: Ove su rijeèi vjerne i istinite." (Otkrivenje 21, 5)

  • I još mi reèe: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Poèetak i Svršetak! Ja æu žednomu dati s izvora vode života zabadava. (Otkrivenje 21, 6)

  • I reèe mi: "Ove su rijeèi vjerne i istinite jer Gospod Bog, nadahnitelj proroka, posla svoga anðela da on pokaže slugama njegovim što se ima dogoditi ubrzo. (Otkrivenje 22, 6)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina