Talált 249 Eredmények: Isusa

 • A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je veæ odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje èudo. (Evanðelje po Luki 23, 8)

 • Pilat im stoga ponovno progovori hoteæi osloboditi Isusa. (Evanðelje po Luki 23, 20)

 • Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše baèen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju. (Evanðelje po Luki 23, 25)

 • Uðoše, ali ne naðoše tijela Gospodina Isusa. (Evanðelje po Luki 24, 3)

 • Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reèe: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!" (Evanðelje po Ivanu 1, 29)

 • Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reèe: "Evo Jaganjca Božjega!" (Evanðelje po Ivanu 1, 36)

 • Filip naðe Natanaela i javi mu: "Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta." (Evanðelje po Ivanu 1, 45)

 • Zbog toga su Židovi poèeli Isusa napadati što to radi subotom. (Evanðelje po Ivanu 5, 16)

 • uðoše u laðicu i krenuše na onu stranu mora, u Kafarnaum. Veæ se i smrklo, a Isusa još nikako k njima. (Evanðelje po Ivanu 6, 17)

 • Pošto su dakle isplovili oko dvadeset i pet do trideset stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se laðici. Prestraše se, (Evanðelje po Ivanu 6, 19)

 • Kada dakle mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih uèenika, uðu u laðice i odu u Kafarnaum tražeæi Isusa. (Evanðelje po Ivanu 6, 24)

 • Iskahu dakle Isusa te se stojeæi u Hramu zapitkivahu: "Što vam se èini? Zar on ne kani doæi na Blagdan?" (Evanðelje po Ivanu 11, 56)


“Não queremos aceitar o fato de que o sofrimento é necessário para nossa alma e de que a cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Assim como o corpo precisa ser nutrido, também a alma precisa da cruz, dia a dia, para purificá-la e desapegá-la das coisas terrenas. Não queremos entender que Deus não quer e não pode salvar-nos nem santificar-nos sem a cruz. Quanto mais Ele chama uma alma a Si, mais a santifica por meio da cruz.” São Padre Pio de Pietrelcina