1. Tada Pilat uze i izbièeva Isusa.

2. A vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem.

3. I prilazili su mu i govorili: "Zdravo kralju židovski!" I pljuskali su ga.

4. A Pilat ponovno iziðe i reèe im: "Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice."

5. Iziðe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: "Evo èovjeka!"

6. I kad ga ugledaše glavari sveæenièki i sluge, povikaše: "Raspni, raspni!" Kaže im Pilat: "Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice."

7. Odgovoriše mu Židovi: "Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim."

8. Kad je Pilat èuo te rijeèi, još se više prestraši

9. pa ponovno uðe u dvor i kaže Isusu: "Odakle si ti?" No Isus mu ne dade odgovora.

10. Tada mu Pilat reèe: "Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?"

11. Odgovori mu Isus: "Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veæi grijeh onaj koji me predao tebi."

12. Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: "Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru."

13. Èuvši te rijeèi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudaèku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Ploènik, hebrejski Gabata -

14. a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure - i kaže Židovima: "Evo kralja vašega!"

15. Oni na to povikaše: "Ukloni! Ukloni! Raspni ga!" Kaže im Pilat: "Zar kralja vašega da razapnem?" Odgovoriše glavari sveæenièki: "Mi nemamo kralja osim cara!"

16. Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa.

17. I noseæi svoj križ, iziðe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.

18. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini.

19. A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: "Isus Nazareæanin, kralj židovski."

20. Taj su natpis èitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grèki.

21. Nato glavari sveæenièki rekoše Pilatu: "Nemoj pisati: 'Kralj židovski', nego da je on rekao: 'Kralj sam židovski.'"

22. Pilat odgovori: "Što napisah, napisah!"

23. Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na èetiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje.

24. Rekoše zato meðu sobom: "Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane" - da se ispuni Pismo koje veli: Razdijeliše meðu se haljine moje, za odjeæu moju baciše kocku. I vojnici uèiniše tako.

25. Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.

26. Kad Isus vidje majku i kraj nje uèenika kojega je ljubio, reèe majci: "Ženo! Evo ti sina!" Zatim reèe uèeniku: "Evo ti majke!"

27. I od toga èasa uze je uèenik k sebi.

28. Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reèe: "Žedan sam."

29. A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima.

30. Èim Isus uze ocat, reèe: "Dovršeno je!" I prignuvši glavu, preda duh.

31. Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu.

32. Doðoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti.

33. Kada doðoše do Isusa i vidješe da je veæ umro, ne prebiše mu golijeni,

34. nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteèe krv i voda.

35. Onaj koji je vidio svjedoèi i istinito je svjedoèanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete

36. jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neæe slomiti.

37. I drugo opet Pismo veli: Gledat æe onoga koga su proboli.

38. Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio uèenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo.

39. A doðe i Nikodem - koji je ono prije bio došao Isusu noæu - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja.

40. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova obièaj za ukop.

41. A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen.

42. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina