14. A meni je Jahve naredio da vas pouèim o zakonima i uredbama što æete ih vršiti u zemlji u koju odlazite da je zaposjednete.
“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina