1. Sveæenici Levijevci - sve pleme Levijevo - neka nemaju udjela ni baštine s Izraelom; neka žive od žrtava paljenih Jahvi i od njegove baštine.

2. Neka, dakle, nemaju baštine meðu svojom braæom: Jahve je njihova baština, kako im je i rekao.

3. Ovo neka bude sveæenièka pristojba od naroda - od onih koji žrtve prinose, bilo to goveèe ili što od sitne stoke: sveæeniku treba dati pleæe, vilice i želudac.

4. Davaj mu i prvine od svoga žita, od svoga vina, od svoga ulja i prvine od vune svojih ovaca,

5. jer je njega odabrao Jahve, Bog tvoj, od svih tvojih plemena; njega i njegove sinove, da zauvijek stoje pred Jahvom, Bogom tvojim, te da obavljaju službu i blagoslivljaju u ime Jahve.

6. Ako bi koji levit što boravi u nekom tvome gradu, bilo gdje u Izraelu, svom dušom zaželio da doðe u mjesto što ga Jahve odabere,

7. može tu službovati u ime Jahve, Boga svoga, kao i druga njegova braæa Levijevci koji stoje ondje pred Jahvom.

8. Neka jede jednak dio kao i drugi, bez obzira na prodanu oèevinu.

9. Kad uðeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priuèavati na odvratne èine onih naroda.

10. Neka se kod tebe ne naðe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kæer; tko bi se bavio gatanjem, èaranjem, vraèanjem i èarobnjaštvom;

11. nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraæao na pokojnike.

12. Jer tko god takvo što èini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj.

13. Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome.

14. Narodi koje æeš naskoro otjerati s posjeda slušaju vraèare i gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne dopušta.

15. Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braæe, podignut æe ti Jahve, Bog tvoj: njega slušajte!

16. Posve onako kako si i tražio od Jahve, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kada si govorio: 'Neæu više da slušam glas Jahve, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!'

17. Nato mi reèe Jahve: 'Pravo su rekli.

18. Podignut æu im proroka izmeðu njihove braæe, kao što si ti. Stavit æu svoje rijeèi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim.

19. A ne bude li tko poslušao mojih rijeèi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj æe odgovarati preda mnom.

20. A prorok koji bi se usuðivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.'

21. Možda æeš reæi u svome srcu: 'Kako æemo raspoznati rijeè koju Jahve nije izrekao?'

22. Kad prorok govori u ime Jahve pa to ne bude i rijeè se ne ispuni, onda je to rijeè koje Jahve nije kazao. U drskosti je taj prorok govorio. Nemoj od njega strahovati.

“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina