1. Opkolio me lažju Efrajim i prijevarom Izraelov dom. A i Juda još je nestalan Bogu, Svecu vjernome.

2. Efrajim pase vjetar, za vjetrom istoènim trèi cio dan, sve više je laži njegovih i nasilja. Savez sklapaju s Asirijom, ulje nose u Egipat.

3. S Izraelom ima Jahve parnicu, kaznit æe Jakova prema postupcima, vratit æe mu po djelima njegovim.

4. Veæ u krilu materinu brata je potisnuo, u snazi muževnoj s Bogom se borio.

5. S Anðelom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga. Našao ga je u Betelu i ondje mu je govorio.

6. Da, Jahve, Bog nad Vojskama, Jahve je ime njegovo.

7. Ti se dakle Bogu svojem vrati, èuvaj ljubav i pravednost i u Boga se svoga uzdaj svagda!

8. U ruci je Kanaanu kriva tezulja, on voli zakidati.

9. I reèe Efrajim: "Samo sam se obogatio, blago sam nagomilao." Ali ništa mu od sveg dobitka neæe ostati, jer se ogriješio bezakonjima.

10. Ja sam Jahve, Bog tvoj, sve od zemlje egipatske, još æu ti dati da stanuješ pod šatorima kao u dane Sastanka;

11. govorit æu prorocima, umnožit æu viðenja i po prorocima prispodobom uèiti.

12. Gilead je puko bezakonje, ispraznost sama; u Gilgali žrtvuju bikove; zato æe im oltari biti k'o hrpe kamenja u brazdama poljskim.

13. Jakov pobježe u kraj aramski, za ženu služaše Izrael, za ženu jednu stada èuvaše.

14. Al' po Proroku izvede Jahve Izraela iz Egipta, i po Proroku on ga je èuvao.

15. Pregorko ga Efrajim uvrijedi: stoga æe krv njegovu na nj svaliti, platit æe mu Gospod njegov za pogrde.

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina