Encontrados 123 resultados para: adelfouV

 • kai eipen dauid toiV arcousin twn leuitwn sthsate touV adelfouV autwn touV yaltwdouV en organoiV wdwn nablaiV kai kinuraiV kai kumbaloiV tou fwnhsai eiV uyoV en fwnh eufrosunhV (I Crônicas 15, 16)

 • kai katelipon ekei enanti thV kibwtou diaqhkhV kuriou ton asaf kai touV adelfouV autou tou leitourgein enantion thV kibwtou dia pantoV to thV hmeraV eiV hmeran (I Crônicas 16, 37)

 • kai ton sadwk ton ierea kai touV adelfouV autou touV iereiV enantion skhnhV kuriou en bama th en gabawn (I Crônicas 16, 39)

 • kai egeneto o ariqmoV autwn meta touV adelfouV autwn dedidagmenoi adein kuriw paV suniwn diakosioi ogdohkonta kai oktw (I Crônicas 25, 7)

 • tade legei kurioV ouk anabhsesqe kai ou polemhsete proV touV adelfouV umwn apostrefete ekastoV eiV ton oikon autou oti par' emou egeneto to rhma touto kai ephkousan tou logou kuriou kai apestrafhsan tou mh poreuqhnai epi ieroboam (II Crônicas 11, 4)

 • paV anhr krisin thn elqousan ef' umaV twn adelfwn umwn twn katoikountwn en taiV polesin autwn ana meson aimatoV aima kai ana meson prostagmatoV kai entolhV kai dikaiwmata kai krimata kai diasteleisqe autoiV kai ouc amarthsontai tw kuriw kai ouk estai ef' umaV orgh kai epi touV adelfouV umwn outwV poihsete kai ouc amarthsesqe (II Crônicas 19, 10)

 • kai anesth iwram epi thn basileian autou kai ekrataiwqh kai apekteinen pantaV touV adelfouV autou en romfaia kai apo twn arcontwn israhl (II Crônicas 21, 4)

 • kai eporeuqhV en odoiV basilewn israhl kai exeporneusaV ton ioudan kai touV katoikountaV en ierousalhm wV exeporneusen oikoV acaab kai touV adelfouV sou uiouV tou patroV sou touV agaqouV uper se apekteinaV (II Crônicas 21, 13)

 • kai egeneto wV exedikhsen iou ton oikon acaab kai euren touV arcontaV iouda kai touV adelfouV ocozia leitourgountaV tw ocozia kai apekteinen autouV (II Crônicas 22, 8)

 • kai anesthsan andreV oi epeklhqhsan en onomati kai antelabonto thV aicmalwsiaV kai pantaV touV gumnouV periebalon apo twn skulwn kai enedusan autouV kai upedhsan autouV kai edwkan fagein kai aleiyasqai kai antelabonto en upozugioiV pantoV asqenountoV kai katesthsan autouV eiV iericw polin foinikwn proV touV adelfouV autwn kai epestreyan eiV samareian (II Crônicas 28, 15)

 • kai sunhgagon touV adelfouV autwn kai hgnisqhsan kata thn entolhn tou basilewV dia prostagmatoV kuriou kaqarisai ton oikon kuriou (II Crônicas 29, 15)

 • kai hgagon hmin kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn andraV episthmonaV twn uiwn mooli tou leui tou israhl asebhbian kai touV uiouV kai touV adelfouV deka oktw (Esdras 8, 46)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina