Encontrados 123 resultados para: adelfouV

 • kai egw eilhfa touV adelfouV umwn touV leuitaV ek mesou twn uiwn israhl doma dedomenon kuriw leitourgein taV leitourgiaV thV skhnhV tou marturiou (Números 18, 6)

 • kai parhlqomen touV adelfouV hmwn uiouV hsau touV katoikountaV en shir para thn odon thn araba apo ailwn kai apo gasiwngaber kai epistreyanteV parhlqomen odon erhmon mwab (Deuteronômio 2, 8)

 • ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai kataklhronomhsousin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV en tw peran tou iordanou kai epanastrafhsesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn edwka umin (Deuteronômio 3, 20)

 • o legwn tw patri kai th mhtri ouc eoraka se kai touV adelfouV autou ouk epegnw kai touV uiouV autou apegnw efulaxen ta logia sou kai thn diaqhkhn sou diethrhsen (Deuteronômio 33, 9)

 • ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai klhronomhswsin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV kai apeleusesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn dedwken umin mwushV eiV to peran tou iordanou ap' anatolwn hliou (Josué 1, 15)

 • kai zwgrhsete ton oikon tou patroV mou kai thn mhtera mou kai touV adelfouV mou kai panta ton oikon mou kai panta osa estin autoiV kai exeleisqe thn yuchn mou ek qanatou (Josué 2, 13)

 • idou hmeiV eisporeuomeqa eiV meroV thV polewV kai qhseiV to shmeion to spartion to kokkinon touto ekdhseiV eiV thn qurida di' hV katebibasaV hmaV di' authV ton de patera sou kai thn mhtera sou kai touV adelfouV sou kai panta ton oikon tou patroV sou sunaxeiV proV seauthn eiV thn oikian sou (Josué 2, 18)

 • kai eishlqon oi duo neaniskoi oi kataskopeusanteV thn polin eiV thn oikian thV gunaikoV kai exhgagosan raab thn pornhn kai ton patera authV kai thn mhtera authV kai touV adelfouV authV kai panta osa hn auth kai pasan thn suggeneian authV kai katesthsan authn exw thV parembolhV israhl (Josué 6, 23)

 • ouk egkataleloipate touV adelfouV umwn tautaV taV hmeraV kai pleiouV ewV thV shmeron hmeraV efulaxasqe thn entolhn kuriou tou qeou umwn (Josué 22, 3)

 • nun de katepausen kurioV o qeoV hmwn touV adelfouV hmwn on tropon eipen autoiV nun oun apostrafenteV apelqate eiV touV oikouV umwn kai eiV thn ghn thV katascesewV umwn hn edwken umin mwushV en tw peran tou iordanou (Josué 22, 4)

 • kai eporeuqh abimelec uioV ierobaal eiV sikima proV touV adelfouV thV mhtroV autou kai elalhsen proV autouV kai proV pasan thn suggeneian tou oikou thV mhtroV autou legwn (Juízes 9, 1)

 • kai eishlqen eiV ton oikon tou patroV autou eiV efraqa kai apekteinen touV adelfouV autou uiouV ierobaal ebdomhkonta andraV epi liqon ena kai apeleifqh iwaqam uioV ierobaal o newteroV oti ekrubh (Juízes 9, 5)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina